ROYPOW nyşanynyň we korporatiw wizual şahsyýetiň üýtgemegi barada bildiriş

Gadyrly müşderiler,

ROYPOW-yň işi ösdigiçe, ROYPOW görnüşlerini we gymmatlyklaryny, täzeliklere we kämillige ygrarlylygy, şeýlelik bilen umumy marka keşbini we täsirini ýokarlandyrmagy maksat edinip, korporatiw nyşany we wizual şahsyýet ulgamyny kämilleşdirýäris.

Mundan beýläk ROYPOW Technology aşakdaky täze korporatiw nyşany ulanar.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa köne logotipiň kem-kemden aýryljakdygyny habar berýär.

Kompaniýanyň web sahypalarynda, sosial mediýada, önümlerde we gaplamalarda, mahabat materiallarynda we wizit kartoçkalarynda köne logotip we köne wizual şahsyýet kem-kemden täzesi bilen çalşyrylar.Bu döwürde köne we täze logo deň derejede hakykydyr.

Logotipiň we görüş şahsyýetiniň üýtgemegi sebäpli size we kompaniýaňyza oňaýsyzlyk üçin gynanýarys.Düşüneniňiz we üns bereniňiz üçin sag bolsun aýdýarys we marka öwrülişigi döwründe hyzmatdaşlygyňyza ýokary baha berýäris.

ROYPOW Technology Co., Ltd.
2023-nji ýylyň 16-njy iýuly
  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW baglanyşdyryldy
  • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan