Hemme zat hakda
Täzelenýän energiýa

Lityum batareýa tehnologiýasy barada iň soňky düşünjeleri yzarlaň
we energiýa saklaýyş ulgamlary.

Abuna ýazylyň Täze önümler, tehnologiki täzelikler we başgalar barada abuna ýazylyň we ilkinji boluň.

Soňky ýazgylar

 • Täze ROYPOW 24 V LiFePO4 batareýa paketi deňiz başdan geçirmeleriniň güýjüni ýokarlandyrýar
  ROYPOW

  Täze ROYPOW 24 V LiFePO4 batareýa paketi deňiz başdan geçirmeleriniň güýjüni ýokarlandyrýar

  Dürli tehnologiýalary, nawigasiýa gurallaryny we enjamlaryny goldaýan bort ulgamlary bilen deňizlere gitmek ygtybarly elektrik üpjünçiligini talap edýär.Ynha, täze 24 V LiFePO4 batareýa paketini goşmak bilen, güýçli deňiz energiýa çözgütlerini hödürleýän ROYPOW litiý batareýalary ...

  Köpräk oka
 • Forklift batareýasynyň ortaça bahasy nämeden ybarat?

  Forklift batareýasynyň ortaça bahasy nämeden ybarat?

  Forklift batareýasynyň bahasy batareýanyň görnüşine baglylykda üýtgeýär.Gurşun kislotasy forklift batareýasy üçin bahasy 2000-6000 dollar.Lityum forklift batareýasy ulanylanda, batareýanyň bahasy 17,000- 20,000 dollar.Şeýle-de bolsa, bahalar dürli-dürli bolup bilse-de, hakyky koslary görkezmeýär ...

  Köpräk oka
 • “Yamaha” golf arabalary litiý batareýalary bilen gelýärmi?
  Ser Serge Sarkis

  “Yamaha” golf arabalary litiý batareýalary bilen gelýärmi?

  Hawa.Alyjylar isleýän “Yamaha” golf arabasynyň batareýasyny saýlap bilerler.Bejerişsiz litiý batareýasy bilen Motive T-875 FLA çuň aýlawly AGM batareýasyny saýlap bilerler.“AGM Yamaha” golf arabasynyň batareýasy bar bolsa, litiýi täzelemegi göz öňünde tutuň.Lityum batareýasyny ulanmagyň köp peýdasy bar ...

  Köpräk oka
 • Golf arabasynyň batareýasynyň ömrüniň kesgitleýjilerine düşünmek
  Raýan Klansi

  Golf arabasynyň batareýasynyň ömrüniň kesgitleýjilerine düşünmek

  Golf araba batareýasynyň ömri Golf arabalary gowy golf tejribesi üçin zerurdyr.Şeýle hem, seýilgähler ýa-da uniwersitet şäherçeleri ýaly uly desgalarda giňden ulanylýar.Olary özüne çekiji eden esasy bölegi, batareýalaryň we elektrik energiýasynyň ulanylmagydyr.Bu golf arabalarynyň işlemegine mümkinçilik berýär ...

  Köpräk oka
 • Täzelenýän energiýany ulaltmak: Batareýanyň kuwwatyny saklamagyň roly
  Kris

  Täzelenýän energiýany ulaltmak: Batareýanyň kuwwatyny saklamagyň roly

  Dünýä gün energiýasy ýaly täzelenip bilýän energiýa çeşmelerini has köp kabul edýändigi sebäpli gözlegler bu energiýany saklamagyň we ulanmagyň iň täsirli usullaryny tapmaga dowam edýär.Gün energiýasy ulgamlarynda batareýanyň kuwwatynyň saklanmagynyň esasy ornuny artykmaç aýdyp bolmaz.Geliň, batareýanyň ähmiýetine göz aýlalyň ...

  Köpräk oka
 • Deňiz batareýasyna nädip zarýad bermeli
  Erik Maina

  Deňiz batareýasyna nädip zarýad bermeli

  Deňiz batareýalaryna zarýad bermegiň iň möhüm tarapy, batareýanyň dogry görnüşi üçin dogry zarýad beriji görnüşini ulanmakdyr.Saýlaýan zarýad berijiňiz batareýanyň himiýasyna we naprýa .eniýesine laýyk gelmelidir.Gämiler üçin öndürilen zarýad berijiler adatça suw geçirmez we amatly bolar ýaly hemişelik gurlar.Ulanylanda ...

  Köpräk oka
 • Öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgalary näçe wagt dowam edýär
  Erik Maina

  Öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgalary näçe wagt dowam edýär

  Öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgalarynyň näçe wagt dowam etjekdigi barada hiç kimde kristal top ýok bolsa-da, gowy öndürilen batareýanyň ätiýaçlyk nusgasy azyndan on ýyl dowam edýär.Homeokary hilli öý batareýasynyň ätiýaçlyk nusgalary 15 ýyla çenli dowam edip biler.Batareýanyň ätiýaçlyk nusgalary 10 ýyla çenli kepillik bilen gelýär.10 ýylyň ahyryna çenli ...

  Köpräk oka
 • Trolling motory üçin ululykdaky batareýa
  Erik Maina

  Trolling motory üçin ululykdaky batareýa

  Trolling motor batareýasyny dogry saýlamak iki esasy faktora bagly bolar.Bular hereketlendiriji motoryň zyňylmagy we gabygyň agramy.2500 litrden aşakdaky gaýyklaryň köpüsi, iň ýokary 55 litr zyňyndy hereketlendiriji hereketlendiriji bilen üpjün edilendir.Şeýle hereketlendiriji motor 12V bat bilen gowy işleýär ...

  Köpräk oka
 • Custöriteleşdirilen energiýa çözgütleri - Energiýa elýeterliligine rewolýusiýa çemeleşmeleri
  ROYPOW

  Custöriteleşdirilen energiýa çözgütleri - Energiýa elýeterliligine rewolýusiýa çemeleşmeleri

  Durnukly energiýa çeşmelerine geçmegiň zerurlygy barada dünýäde habarlylyk ýokarlanýar.Netijede, täzelenip bilýän energiýa elýeterliligini gowulandyrýan ýöriteleşdirilen energiýa çözgütlerini täzelemeli we döretmeli.Döredilen çözgütler netijeliligi ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnar ...

  Köpräk oka
 • Deňiz hyzmatlary, ROYPOW Deňiz ESS bilen has gowy deňiz mehaniki işini üpjün edýär
  ROYPOW

  Deňiz hyzmatlary, ROYPOW Deňiz ESS bilen has gowy deňiz mehaniki işini üpjün edýär

  Awstraliýanyň Onboard Deňiz Hyzmatlarynyň müdiri Nik Benýamin.Achahta: Riviera M400 motor ýahtasy 12.3m gaýtadan işlemek: 8kw generatoryny ROYPOW deňiz energiýa saklaýyş ulgamyna çalyşmak Deňiz hyzmatlary bortunda Sidneýiň iň gowy görýän deňiz mehaniki hünärmeni hökmünde kabul edilýär.Austda döredildi ...

  Köpräk oka
 • ROYPOW Lityum batareýa paketi Wikron deňiz elektrik ulgamy bilen utgaşyklygy gazanýar
  ROYPOW

  ROYPOW Lityum batareýa paketi Wikron deňiz elektrik ulgamy bilen utgaşyklygy gazanýar

  ROYPOW 48V batareýasynyň täzelikleri Wiktronyň inwertory bilen utgaşyp biler Täzelenip bilýän energiýa çözgütleriniň ösýän dünýäsinde ROYPOW öňdebaryjy energiýa saklaýyş ulgamlaryny we litiý-ion batareýalaryny üpjün edip, öňdebaryjy bolup çykýar.Berlen çözgütleriň biri deňiz energiýa ammary ...

  Köpräk oka
 • Hekaýaňyzy ROYPOW bilen paýlaşyň
  ROYPOW

  Hekaýaňyzy ROYPOW bilen paýlaşyň

  ROYPOW önümleriniň we hyzmatlarynyň ähli taraplary boýunça üznüksiz gowulaşmak we kämillik derejesini ýokarlandyrmak we ynamdar hyzmatdaş hökmünde öz borjuny has gowy ýerine ýetirmek üçin ROYPOW indi hekaýalaryňyzy ROYPOW bilen paýlaşmagy we aýratyn baýrak almagy maslahat berýär.Motiwde 20 ýyldan gowrak tejribe toplamak bilen ...

  Köpräk oka
 • BMS ulgamy näme?
  Raýan Klansi

  BMS ulgamy näme?

  BMS batareýasyny dolandyrmak ulgamy, gün ulgamynyň batareýalarynyň ömrüni gowulandyrmak üçin güýçli guraldyr.BMS batareýasyny dolandyrmak ulgamy hem batareýalaryň howpsuz we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.Aşakda BMS ulgamynyň we ulanyjylaryň alýan peýdalary barada jikme-jik düşündiriş berilýär.BMS ulgamynyň işleýşi A ...

  Köpräk oka
 • Golf arabasynyň batareýalary näçe wagt dowam edýär
  Raýan Klansi

  Golf arabasynyň batareýalary näçe wagt dowam edýär

  Ilkinji deşigiňizi göz öňüne getiriň, diňe golf klublaryňyzy indiki çukura äkitmelidigiňize göz ýetiriň, sebäbi golf arabasynyň batareýalary öldi.Bu, elbetde, keýpiňi gowşadar.Käbir golf arabalary kiçi benzinli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan bolsa, käbir görnüşleri elektrik hereketlendirijilerini ulanýarlar.Latte ...

  Köpräk oka
 • Näme üçin material işlemek enjamlary üçin RoyPow LiFePO4 batareýalaryny saýlaň
  Jeýson

  Näme üçin material işlemek enjamlary üçin RoyPow LiFePO4 batareýalaryny saýlaň

  Gözleg we gözleg işlerine we litiý-ion batareýa ulgamyny we bir bitewi çözgütleri öndürmäge bagyşlanan dünýä kompaniýasy hökmünde RoyPow material işleýiş enjamlary pudagynda giňden ulanylýan ýokary öndürijilikli litiý demir fosfat (LiFePO4) batareýalaryny öndürdi.RoyPow LiFePO4 forklift batteri ...

  Köpräk oka
 • Elektrik toguny nädip saklamaly?
  Raýan Klansi

  Elektrik toguny nädip saklamaly?

  Soňky 50 ýylda 2021-nji ýylda takmynan 25,300 terawat sagat sarp edilip, global elektrik sarp edilişinde yzygiderli ösüş boldy. 4.0 senagata geçmegi bilen dünýäde energiýa islegleri ýokarlanýar.Bu sanlar artýar ...

  Köpräk oka
 • Lityum ion forklift batareýasy vs gurşun kislotasy, haýsysy has gowy?
  Jeýson

  Lityum ion forklift batareýasy vs gurşun kislotasy, haýsysy has gowy?

  Forklift üçin iň gowy batareýa haýsy?Elektrik forklift batareýalary barada aýdylanda, saýlamaly birnäçe wariant bar.Iň ýaýran görnüşleriň ikisi litiý we gurşun kislotasy batareýalary, ikisiniň hem peýdasy we kemçilikleri bar. Lityum batareýalarynyň bardygyna garamazdan ...

  Köpräk oka
 • Täzelenip bilýän awtoulag ähli elektrikli APU (kömekçi güýç bölümi) adaty ýük awtoulag APU-laryny nädip kynlaşdyrýar?

  Täzelenip bilýän awtoulag ähli elektrikli APU (kömekçi güýç bölümi) adaty ýük awtoulag APU-laryny nädip kynlaşdyrýar?

  Göçürme: Bazardaky häzirki ýük awtoulag APU-larynyň kemçiliklerini çözmek üçin litiý-ion batareýalary bilen işleýän “RoyPow” täze öndürilen “All-Electric APU” (Kömekçi güýç bölümi).Elektrik energiýasy dünýäni üýtgetdi.Şeýle-de bolsa, energiýa ýetmezçiligi we tebigy betbagtçylyklar ýygylykda we agyrlykda köpelýär ...

  Köpräk oka
 • Deňiz energiýasyny saklaýyş ulgamlary üçin batareýa tehnologiýasyndaky ösüşler
  Ser Serge Sarkis

  Deňiz energiýasyny saklaýyş ulgamlary üçin batareýa tehnologiýasyndaky ösüşler

  Sözbaşy Dünýä ýaşyl energiýa çözgütlerine tarap barýarka, litiý batareýalary has köp ünsi çekdi.Elektrik ulaglary on ýyldan gowrak wagt bäri üns merkezinde bolsa-da, deňiz şertlerinde elektrik energiýasyny saklaýyş ulgamlarynyň potensialyna üns berilmedi.Şeýle-de bolsa, bar ...

  Köpräk oka
 • Lityum fosfat batareýalary Ternary litiý batareýalaryndan has gowumy?
  Ser Serge Sarkis

  Lityum fosfat batareýalary Ternary litiý batareýalaryndan has gowumy?

  Köp dürli programmalarda ulanyp boljak ygtybarly, täsirli batareýa gözleýärsiňizmi?Lityum fosfat (LiFePO4) batareýalaryndan başga zat gözlemäň.LiFePO4 ajaýyp häsiýetleri we ekologiýa taýdan arassalygy sebäpli üç taraplaýyn litiý batareýalaryna barha meşhur alternatiwadyr ...

  Köpräk oka

Koprak oka

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan