Biz seni gözleýäris!

Bu dinamiki iş we müşderi bilen ýüzbe-ýüz bolýan we korporatiw toparlarymyzyň bir bölegi bolup biljek dinamiki şahsyýetleri gözleýäris.
Gaty tejribe we üýtgeşiklik etmäge taýyn dürli ugurlardan hünärmen gözleýäris.ROYPOW bilen tanyşyň!

Has geljegi uly bir zadyň bir bölegi boluň!

Size baha bereris we sizi bagtly, höwesli we bu ýerde işlemek üçin köp sebäpler hödürläris.
Bu bäsdeşlik gurşawy, ýöne muny gowy zat hökmünde görýäris.Oňa goýan zadyňyzdan çykarsyňyz.
Netijede, ýokary derejede çykyş edip bilýän, ajaýyp iş durmuşynda deňagramlylygy we karýeraňyzy düzmek mümkinçiligiňiz bar.

Üstünligiňize maýa goýýarys

Toparymyza goşulyň!Hünär derejäňizi artdyrarsyňyz we taslamalary çekmegiň üstünde işlärsiňiz.

Satyş
Iş beýany
Iş maksady: Müşderiniň binýadyna göz aýlaň we baryp görüň
önümleri satmak arkaly müşderilere hyzmat edýär;müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak.
 
Borçlar:
Existing Bar bolan hasaplara hyzmat edýär, sargytlary alýar we bar bolan ýa-da bolup biljek söwda nokatlaryna we beýleki söwda faktorlaryna çagyrmak üçin gündelik iş tertibini meýilleşdirmek we guramak arkaly täze hasaplar döredýär.
Sales Bar bolan we mümkin bolan dilerleriň mukdaryny öwrenmek arkaly satuw tagallalaryna ünsi jemleýär.
Price Bahalaryň sanawyna we önüm edebiýatyna salgylanyp sargyt iberýär.
Daily Gündelik jaň hasabatlary, hepdelik iş meýilnamalary we aýlyk we ýyllyk territoriýa derňewleri ýaly işjeňlik we netijeler hasabatlaryny ibermek arkaly dolandyryşy habarly edýär.
Pr Bahalar, önümler, täze önümler, gowşuryş tertibi, söwda usullary we ş.m. barada häzirki bazardaky maglumatlary ýygnamak arkaly bäsleşige gözegçilik edýär.
Results Netijelere we bäsdeşlik ösüşlerine baha bermek bilen önümlerde, hyzmatda we syýasatda üýtgeşmeleri maslahat berýär.
Customers Müşderileriň arzalaryny problemalary derňemek arkaly çözýär;çözgütleri işläp düzmek;hasabat taýýarlamak;dolandyrmak üçin teklipler bermek.
Educational Okuw seminarlaryna gatnaşyp, hünär we tehniki bilimleri saklaýar;hünär neşirlerine göz aýlamak;şahsy torlary döretmek;hünär jemgyýetlerine gatnaşmak.
Area Sebit we müşderileriň satuwy barada ýazgylary alyp, taryhy ýazgylary berýär.
Needed Zerur bolanda degişli netijeleri ýerine ýetirip, toparyň tagallalaryna goşant goşýar.
 
Başarnyklar / kärler:
Müşderi hyzmaty, satuw maksatlaryna ýetmek, ýapmak başarnyklary, sebitleri dolandyrmak, gözleg başarnyklary, gepleşik, özüňe ynam, önümi bilmek, tanyşdyryş endikleri, müşderi gatnaşyklary, satuw üçin itergi
Mandarin gürleýjisini makul bildi
 
Aýlygy: 40,000-60,000 $ DOE
Englisherli Iňlis göçürijisi
Işiň beýany:
- Web sahypalary, broşýuralar, sosial media ýazgylary, PR makalalary, mahabatlar, blog makalalary, wideolar we iňlis dilinde gürleýän bazarlarda has köp dürli platforma we media arkaly önüm aragatnaşygy we mahabat üçin täsirli göçürme ýazyň, gözden geçiriň we ýuwuň.
- Marka habardarlygyny ýokarlandyrmak we täze önüm çykarylyşyny öňe sürmek üçin kampaniýalar üçin döredijilik düşünjelerini we ideýalaryny ösdürýän dürli toparyň bir bölegi hökmünde işläň.
- Has uly toparyň bir bölegi hökmünde marka taslamalaryna gatnaşyň.
- Göçürme taslamalaryny dolandyryň we taslamalaryň ýolda we möhletleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin dürli toparlar bilen aragatnaşyk saklaň.
 
Talaplar:
- Iňlis dilinde gürleýän, bakalawr derejesi.
- Şençzhenen, Hytaý ýa-da ABŞ we Angliýada ýerleşýär.
- Sanly gurşawlar (web sahypalary, PR we blog makalalary, mahabat we ş.m.) üçin azyndan 1-2 ýyl tejribe ýazmak.
- Ajaýyp wagt dolandyryş ukyplary we iş netijeliligi.
- Köp basgançakly we şol bir wagtyň özünde çalt we netijelere gönükdirilen gurşawda birnäçe taslamany birleşdirip bilmek.
- Jikme-jiklikler üçin ajaýyp göz.
- Tehnologiýa we täzelenip bilýän energiýa önümleri bilen gyzyklanýar.
- Güýçli aragatnaşyk endikleri, oňyn garaýyş we topar oýunçysy.
- Mandarin hytaý dili goşmaça, ýöne hökmany däl.
Iş kömekçisi
Iş beýany
Iş maksady: Müşderiniň binýadyna göz aýlaň we baryp görüň
önümleri satmak arkaly müşderilere hyzmat edýär;müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak.
Borçlar:
Existing Bar bolan hasaplara hyzmat edýär, sargytlary alýar we bar bolan ýa-da bolup biljek söwda nokatlaryna we beýleki söwda faktorlaryna çagyrmak üçin gündelik iş tertibini meýilleşdirmek we guramak arkaly täze hasaplar döredýär.
Sales Bar bolan we mümkin bolan dilerleriň mukdaryny öwrenmek arkaly satuw tagallalaryna ünsi jemleýär.
Price Bahalaryň sanawyna we önüm edebiýatyna salgylanyp sargyt iberýär.
Daily Gündelik jaň hasabatlary, hepdelik iş meýilnamalary we aýlyk we ýyllyk territoriýa derňewleri ýaly işjeňlik we netijeler hasabatlaryny ibermek arkaly dolandyryşy habarly edýär.
Pr Bahalar, önümler, täze önümler, gowşuryş tertibi, söwda usullary we ş.m. barada häzirki bazardaky maglumatlary ýygnamak arkaly bäsleşige gözegçilik edýär.
Results Netijelere we bäsdeşlik ösüşlerine baha bermek bilen önümlerde, hyzmatda we syýasatda üýtgeşmeleri maslahat berýär.
Customers Müşderileriň arzalaryny problemalary derňemek arkaly çözýär;çözgütleri işläp düzmek;hasabat taýýarlamak;dolandyrmak üçin teklipler bermek.
Educational Okuw seminarlaryna gatnaşyp, hünär we tehniki bilimleri saklaýar;hünär neşirlerine göz aýlamak;şahsy torlary döretmek;hünär jemgyýetlerine gatnaşmak.
Area Sebit we müşderileriň satuwy barada ýazgylary alyp, taryhy ýazgylary berýär.
Needed Zerur bolanda degişli netijeleri ýerine ýetirip, toparyň tagallalaryna goşant goşýar.
Başarnyklar / kärler:
Müşderi hyzmaty, satuw maksatlaryna ýetmek, ýapmak başarnyklary, sebitleri dolandyrmak, gözleg başarnyklary, gepleşik, özüňe ynam, önümi bilmek, tanyşdyryş endikleri, müşderi gatnaşyklary, satuw üçin itergi
Mandarin gürleýjisini makul bildi
Aýlygy: 40,000-60,000 $ DOE
 
Iş beýany
 
Esasy jogapkärçilikler:
The Dolandyryş müdiri bilen ilkinji aragatnaşyk nokady hökmünde çykyş etmek
Call Çagyryşlary, soraglary we haýyşlary dolandyrmagy goşmak bilen, direktoryň adyndan talap etmek we wekilçilik etmek
Any anyok bolandan soň jikme-jik we takyk bellikler bilen direktora hasabat bermek
Event Içerki proseduralara laýyklykda çäreleri meýilleşdirmek, sargytlary almak we gaýtadan işlemek ýaly taslamalary yzygiderli ýerine ýetirmek
Meetings Duşuşyklara gatnaşmak we yzygiderli bellikleri taýýarlamak
Esasy talaplar:
A Dereje derejesinde bilim aldy
Similar Şuňa meňzeş ýagdaýda azyndan iki ýyl iş tejribesi
Writing Ajaýyp ýazuw we dilden aragatnaşyk endikleri. (Mandarin gürleýjisi makul bildi)
Microsoft Microsoft Office paketleri bilen başarnykly
Şahsy tertip:
Minimal Iň az gözegçilik bilen inisiatiwany ulanýar
Projects Taslamalaryň başyndan ahyryna çenli hiline we takyklygyna bagyşlanýar
Strict Gaty möhlet bilen agyr iş ýüküni dolandyryp biler
Organiz Ajaýyp guramaçylyk ukyplary
Ad Çeýe we adatdan daşary meseleleri öz üstüne almaga taýyn
Independ Özbaşdak we toparyň bir bölegi hökmünde işlemek amatly
Peýdalary:
Bäsdeşlik aýlygy we bonus bilen doly iş güni

Aýlygy: 3000-4000 $ DOE

Marketingerli marketing boýunça hünärmen:
Işiň beýany:
- ROYPOW ştab-kwartirasynyň marka topary bilen ýakyndan işleşiň, onlaýn we awtonom taslamalary goşmak bilen ROYPOW ýerli toplumlaýyn marketing aragatnaşyklaryny amala aşyryň;
- Baş edaranyň sosial media kärdeşleri bilen birleşiň, ROYPOW USA Facebook we Linkedin hasaplaryny dolandyryň, YouTube we beýleki platformalaryň täsir edijilerini we synçylaryny ösdüriň we dolandyryň;ROYPOW Facebook toparlaryny dolandyrmak, zerur bolanda täze sosial media toparlaryny ösdürmek üçin Hytaýyň baş edarasynyň kärdeşleri bilen bilelikde.
- Web sahypalary, broşýuralar, sosial media ýazgylary, PR makalalary, mahabatlar, blog makalalary, wideolar we iňlis dilinde gürleýän bazarlarda has köp dürli platforma we media arkaly önüm aragatnaşygy we mahabat üçin täsirli göçürme ýazyň, gözden geçiriň we ýuwuň.
- Makalalary, wideolary we suratlary goşmak bilen meýilnamalaşdyrmak we döretmek.
- ROYPOW PR kampaniýalaryny we önüm mahabatyny geçirmek üçin ýerli senagat habar beriş serişdeleri, bulaşyk metbugat, onlaýn forumlar ýa-da bilim platformalary bilen işleşiň we hyzmatdaşlyk ediň.
- tradeerli söwda görkezişlerini ýeňilleşdirmek we kanal marketing meselelerini çözmek üçin baş edaranyň toparyna kömek ediň.
- Kamerada ýa-da söhbetdeşlikde bolmak üçin ROYPOW ýerli wekili hökmünde işlemek artykmaçlykdyr.
 
Talaplar:
- Iňlis dilinde gürleýän, bakalawr derejesi.
- ABŞ-da ýerleşýär.
- Marketing aragatnaşyklarynyň azyndan 2 ~ 3 ýyllyk tejribesi.
- Ajaýyp wagt dolandyryş ukyplary we iş netijeliligi.
- Köp basgançakly we şol bir wagtyň özünde çalt we netijelere gönükdirilen gurşawda birnäçe taslamany birleşdirip bilmek.
- Jikme-jiklikler üçin ajaýyp göz.
- Tehnologiýa we täzelenip bilýän energiýa önümleri bilen gyzyklanýar.
- Güýçli aragatnaşyk endikleri, oňyn garaýyş we topar oýunçysy.
- Mandarin hytaý dili goşmaça, ýöne hökmany däl.

Gabat gelýän iş ýokmy?

Soralmaýan arzaňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Biz bilen habarlaşyň

tel_ico

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris, satuwlarymyz mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşar

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW baglanyşdyryldy
  • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan