Energyaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamy akylly tehnologiýalar

Ösen batareýa ulgamlary bilen ýaşaýyş energiýa tygşytlaýyş çözgütleri, iň täze bazar we dizaýn tejribesi, bahaňyzy yzygiderli ýokarlandyrýan iň ygtybarly energiýa çözgütleri bolup biler.Size pul tygşytlamak, energiýa üpjünçiligiňiz üçin ýörite döredilen işlerdir.Göçme energiýa saklaýyş çözgütlerini we öý energiýasyny saklamak çözgütlerini has giňişleýin taýýarladyk.

ROYPOW ýaşaýyş energiýasyny saklamagyň çözgüdi näme?

ROYPOW ýaşaýyş energiýa saklaýyş çözgüdi batareýa ulgamyny, batareýany saklaýjy inwertory, PV komponentlerini öz içine alýar.ROYPOW-dan energiýa saklaýyş ulgamlary, energiýa öwrülişigiňizi goldap biler.

Kwartira, jaý, açyk lager ýa-da energiýa saklaýyş ulgamlarymyz bilen adatdan daşary ýagdaý bolsun, elmydama ideal çözgüt taparsyňyz.

Energetika_2

Energiýany fotowoltaik energiýaňyzdan wagtlaýyn saklaň, soňra zerur bolanda ulanyň we gün energiýasy köp bolanda, goşmaça elektrik energiýasy kompaniýasyna satyp bilersiňiz.Bu size gije-gündiziň dowamynda 24 sagat ýaşyl energiýany ulanmaga mümkinçilik berýär, elektrik çykdajylaryňyzy ep-esli azaldyp biler, hatda tutuş jemgyýet üçin ýaşyl energiýanyň üýtgemegine goşant goşup biler.

Resaşaýyş energiýasy çözgütleri-LiFePO4 batareýalary üçin has gowy saýlaw

Aýratynam LiFePO4 batareýalarymyz bilen ulanmak üçin amatlydyr.Öňe seretseň, litiý-ion energiýa saklaýyş ulgamlarynda garaşylýan üstünlikler üýtgeýän zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin isleg boýunça ulaldylyp bilinjek geljek tolkuny döretmäge kömek eder.

Batareýany uzaltmak

Batareýanyň ömrüni uzadyň

Batareýanyň ömrüni uzaltmaga kömek etmek bilen, maýadarlar gowulaşan girdejileri we girdejileri görerler.

Specificokary energiýa

Specificokary energiýa

Lityum demir fosfat (LiFePO4) batareýasy ýokary aýratyn energiýanyň, ýeňil agramyň we uzak aýlawly ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.

Temperaturany goramak

Temperaturany goramak

Onda batareýa paketini aşa zarýad bermek, aşa zarýad bermek, aşa tok, gysga utgaşma we temperaturany goramak funksiýalary bar.

ROYPOW energiýa saklaýyş çözgütleriniň gowy sebäpleri
Kompaniýanyň kepilligi
 • > Lityum batareýa R&D we önümçilik pudagynda ösýän dünýäde öňdebaryjy marka ..

 • > Uzak kepillik - energiýa saklaýyş ulgamlarymyza bil baglap biljekdigimizi bilýäris.

 • > Has ýokary MPPT netijeliligi, durnukly we täsirli PV batareýa MPPT funksiýamyz üçin.

 • > Öňdebaryjy LiFePO4 batareýalary üçin has çalt zarýad bermek.

Tehnologiki güýç
 • > Batareýanyň ömrüni 10 ýyla çenli düzdi, şonuň üçin uzak möhletli zarýad beriş sikli üçin amatly.

 • > Complianceokary utgaşyklyk BMS, energiýa saklaýjy inwertor bilen üznüksiz baglanyşyk.

 • > Öň işleýiş we sim, amatly gurnama we tehniki hyzmat.

 • > Modul dizaýny, kiçi göwrüm, ýeňil agram.

Ykdysady
 • > Elektrik çykdajylarynyň ýokarlanmagyndan garaşsyz bolmaga mümkinçilik beriň.

 • > Batareýany bejermek asla ýok.

 • > Artykmaç energiýany elektrik energiýasy kompaniýasyna satyň.

 • > Giňişleýin AC / DC öwrüliş ulgamy üçin zynjyryň bahasynyň peselmegi.

Ekologiýa taýdan arassa
 • > Lighteňil energiýany öwürmegiň ajaýyp netijeliligi size 24 sagat ýaşyl energiýa berip biler.

 • > Üznüksiz ýaşyl energiýa üpjünçiligi daşky gurşawa köp peýdalar getirip biler.

 • > Energiýa ulgamyňyzy täzeläň we mümkin boldugyça gazylyp alynýan ýangyçlardan gaça durup bilersiňiz.

 • > Bütin jemgyýet üçin täzelenip bilýän energiýa täzelenmegine goşant goşuň.

ROYPOW, Ynamly hyzmatdaşyňyz
ABŞ-da, Angliýada, Günorta Afrikada, Günorta Amerikada, Japanaponiýada we ş.m. şahamçalarymyzy gurduk we globallaşma meýilnamasynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin RoyPow satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.
Satuwdan soňky hyzmat

ABŞ-da, Angliýada, Günorta Afrikada, Günorta Amerikada, Japanaponiýada we ş.m. şahamçalarymyzy gurduk we globallaşma meýilnamasynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin RoyPow satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.

Senagatyň litiý-ion alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin litiý batareýasynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.
Tehnologiki güýç

Senagatyň litiý-ion alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin litiý batareýasynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.

Integrirlenen ýük daşama hyzmat ulgamymyzy yzygiderli ösdürdik we wagtynda eltip bermek üçin köp mukdarda ýük daşamagy üpjün edip bilýäris.
Has çalt ulag

Integrirlenen ýük daşama hyzmat ulgamymyzy yzygiderli ösdürdik we wagtynda eltip bermek üçin köp mukdarda ýük daşamagy üpjün edip bilýäris.

Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli golf arabasynyň modellerine ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.
Omörite

Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli golf arabasynyň modellerine ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan