Lityum-ion

Lityum-Ion batareýalary näderejede ygtybarly?

LiFePO4 batareýalarymyz ýokary himiki we mehaniki gurluş üçin howpsuz, ýangyjy we howply däl hasaplanýar.
Şeýle hem doňan sowuk, yssy yssy ýa-da gödek ýer bolsun, agyr şertlere çydap bilerler.Çaknyşyk ýa-da gysga utgaşma ýaly howply hadysalara sezewar edilende, partlama ýa-da ot tutmaz, zyýan ähtimallygyny ep-esli azaldar.Eger litiý batareýasyny saýlaýan bolsaňyz we howply ýa-da durnuksyz şertlerde ulanylmagyna garaşýan bolsaňyz, LiFePO4 batareýasy iň gowy saýlan zadyňyzdyr.Şeýle hem, olaryň zäherli däl, hapalanmaýan we seýrek toprak metallarynyň ýokdugyny, olary ekologiýa taýdan arassa edýändigini bellemelidiris.

BMS näme?Näme edýär we nirede ýerleşýär?

BMS batareýany dolandyrmak ulgamy üçin gysga.Bu batareýa bilen ulanyjylaryň arasyndaky köpri ýaly.BMS öýjükleri zaýalanmakdan goraýar - köplenç aşa ýa-da naprýa .eniýeden, häzirki, ýokary temperaturadan ýa-da daşarky gysga utgaşmadan.BMS öýjükleri howply iş şertlerinden goramak üçin batareýany ýapar.Royhli RoyPow batareýalarynda bu meselelerden goramak we goramak üçin içerki BMS bar.

Forklift batareýalarymyzyň BMS, litiý öýjüklerini goramak üçin öndürilen ýokary tehnologiýaly innowasiýa dizaýny.Aýratynlyklary şulary öz içine alýar: OTA bilen uzakdan gözegçilik etmek (howanyň üstünde), ýylylyk dolandyryşy we pes woltly gorag kommutatory, woltdan gorag kommutatory, gysga utgaşmany goramak kommutatory we ş.m. ýaly birnäçe gorag.

Batareýanyň ömri näçe?

“RoyPow” batareýalaryny 3500 töweregi ýaşaýyş sikli ulanyp bolýar.Batareýanyň dizaýn möhleti 10 ýyl töweregi, biz size 5 ýyl kepillik hödürleýäris.Şol sebäpli, “RoyPow LiFePO4” batareýasy bilen has köp çykdajy bar bolsa-da, täzelenme 5 ýylyň dowamynda batareýanyň bahasyny 70% -e çenli tygşytlaýar.

Maslahatlary ulanyň

Lityum batareýasyny näme üçin ulanyp bilerin?

Batareýalarymyz köplenç golf arabalarynda, forkliftlerde, howa iş platformalarynda, pol arassalaýjy maşynlarda we ş.m. ulanylýar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri litiý batareýalaryna bagyşlanýarys, şonuň üçin gurşun-kislota meýdançasyny çalyşýan litiý-ionda ökde.Mundan başga-da, öýüňizdäki energiýa saklaýyş çözgütlerinde ulanylyp bilner ýa-da ýük awtoulagyňyzy kondisioner bilen üpjün edip bilersiňiz.

Lityum demir fosfat batareýalaryna öwürmek isleýärin.Näme bilmeli?

Batareýany çalyşmak barada aýdylanda, kuwwatlylygy, güýji we ululyk talaplaryny göz öňünde tutmaly, şeýle hem dogry zarýad berijiniň bardygyna göz ýetirmeli.(“RoyPow” -yň zarýad berijisi bilen enjamlaşdyrylan bolsaňyz, batareýalaryňyz has gowy işlär.)

Gurşun kislotasyndan LiFePO4-e täzeleneniňizde, batareýany peseldip bilersiňiz (käbir ýagdaýlarda 50% -e çenli) we şol bir iş wagtyny saklap bilersiňiz.Alsoene-de bir bellemeli zat, forklift we ş.m. ýaly senagat enjamlary barada bilmeli käbir agram soraglaryňyz bar.

Döwrebaplaşdyryşyňyzda kömek gerek bolsa, RoyPow tehniki goldawyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we dogry batareýany saýlamaga kömek ederler.

Sowuk howada ulanyp bolarmy?

Batareýalarymyz -4 ° F (-20 ° C) çenli işläp biler.Öz-özüni ýylatmak funksiýasy bilen (islege görä) pes temperaturada güýçlendirilip bilner.

Zarýad bermek

Lityum batareýasyny nädip zarýad almaly?

Lityum ion tehnologiýamyz, batareýanyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin iň ösen batareýany goramak ulgamyny ulanýar.“RoyPow” tarapyndan işlenip düzülen zarýad berijini saýlamak size hoşniýetlilikdir, şonuň üçin batareýalaryňyzy ygtybarly ulaldyp bilersiňiz.

Lityum ion batareýalaryna islän wagtyňyz zarýad berip bolarmy?

Hawa, litiý-ion batareýalaryny islän wagtyňyz güýçlendirip bolýar.Gurşun kislotasy batareýalaryndan tapawutlylykda, zarýad beriş mümkinçiligini ulanmak üçin batareýa zyýan bermez, bu bolsa ulanyjynyň günortanlyk arakesmede batareýany zarýadyň öwezini dolmak we batareýasynyň gaty pes bolmazlygy bilen çalşygyny tamamlap biljekdigini aňladýar.

Lityum batareýalaryna öwrülse, zarýad berijiniň üýtgemegi zerurmy?

Asyl zarýad beriji bilen asyl litiý batareýamyzyň has täsirli bolup biljekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris..Adyňyzda saklaň: Eger-de asyl gurşun-kislotaly batareýa zarýad berijisini ulanýan bolsaňyz, litiý batareýamyza zarýad berip bilmez.Beýleki zarýad berijiler bilen bolsa, litiý batareýasynyň doly ýerine ýetirip biljekdigine we howpsuzdygyna ýa-da ýokdugyna söz berip bilmeris.Tehnologlarymyz asyl güýçlendirijimizi ulanmagy maslahat berýärler.

Her gezek ulanylandan soň paketi öçürmelimi?

No.ok. Diňe arabalary birnäçe hepde ýa-da aý bilen terk edeniňizde we batareýada "MAIN SWITCH" -i öçüreniňizde 5-den gowrak bar saklamagy maslahat berýäris, 8 aýa çenli saklanyp bilner.

Zarýad berijiniň zarýad beriş usuly näme?

Zarýad berijimiz hemişelik tok we hemişelik naprýa .eniýe zarýad beriş usullaryny alýar , bu batareýanyň ilki hemişelik tokda (CC) zarýad alýandygyny, batareýanyň naprýa .eniýesi naprýa .eniýe ýetende 0.02C tokda zarýad berilmegini aňladýar.

Näme üçin güýçlendiriji batareýany zarýad berip bilmeýär?

Ilki bilen zarýad berijiniň görkezijisiniň ýagdaýyny barlaň.Gyzyl çyra ýakylsa, zarýad beriş wilkasyny gowy birikdiriň.Lightagtylyk gaty ýaşyl bolanda, DC şnurunyň batareýa berk birikdirilendigini tassyklaň.Hemme zat gowy bolsa, ýöne mesele dowam etse, RoyPow satuwdan soňky hyzmat merkezine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

Näme üçin güýçlendiriji gyzyl çyrany we duýduryşy ýakýar?

Ilki bilen DC şnurunyň (NTC datçigi bilen) ygtybarly birikdirilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň, ýogsam temperatura gözegçilik induksiýasy tapylmasa gyzyl çyra ýakylar we duýduryş berer.

Goldaw

Satyn alnan bolsa, RoyPow batareýalaryny nädip gurmaly?Mugallym barmy?

Ilki bilen, size onlaýn sapak hödürläp bileris.Ikinjiden, zerur bolsa, tehniklerimiz size saýtda görkezme berip bilerler.Indi has gowy hyzmat hödürlenip bilner, munuň üçin golf arabasynyň batareýalary üçin 500-den gowrak dilerimiz we çalt artýan forkliftlerde, pol arassalaýjy maşynlarda we howa iş platformalarynda batareýalar üçin onlarça diler bar.ABŞ-da öz ammarlarymyz bar , Angliýa, Japanaponiýa we ş.m.Mundan başga-da, müşderileriň isleglerini wagtynda kanagatlandyrmak üçin 2022-nji ýylda Tehasda gurnama zawody gurmagy meýilleşdirýäris.

Tehniki toparlarymyz ýok bolsa, RoyPow goldaw berip bilermi?

Hawa edip bilyäs.Tehnologlarymyz hünär taýýarlygy we kömek bererler.

RoyPow MARKETING goldawyna eýe bolarmy?

Hawa, markamyzy mahabatlandyrmaga we marketinge uly üns berýäris, bu biziň artykmaçlygymyz.Oflayn sergi stendini mahabatlandyrmak ýaly köp kanally marka mahabatyny satyn alýarys, Hytaýda we daşary ýurtlarda meşhur enjam sergilerine gatnaşarys.Şeýle hem, FACEBOOK, YOUTUBE we INSTAGRAM we ş.m. ýaly onlaýn sosial mediýa üns berýäris, şeýle hem pudagyň öňdebaryjy magazineurnal metbugaty ýaly has köp oflayn media mahabatyny gözleýäris.Mysal üçin, golf arabasynyň batareýasynyň ABŞ-daky iň uly golf arabasy magazineurnalynda öz mahabat sahypasy bar.

Şol bir wagtyň özünde, markamyzy mahabatlandyrmak üçin dükanlaryň sergisinde durýan afişalar we sergi ýaly has köp mahabat materiallaryny taýýarlaýarys.

Batareýada näsazlyk bar bolsa, nädip bejermeli?

Batareýalarymyz sizi rahatlandyrmak üçin bäş ýyl kepillik bilen gelýär.Highokary ygtybarly BMS we 4G modulymyz bilen forklift batareýalary uzakdan gözegçilik etmegi, uzakdan anyklamagy we programma üpjünçiligini täzelemegi üpjün edýär, şonuň üçin amaly meselelerini çalt çözüp biler.Meseleňiz bar bolsa, satuw toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Forkliftler ýa-da golf arabalary üçin käbir aýratyn zatlar

RoyPow-yň batareýalaryny ikinji el elektrik forkliftlerinde ulanyp bolarmy?Forklift ulgamy bilen protokol bolmalymy?

Esasan, “RoyPow” -yň batareýasy ikinji el elektrik forkliftleriniň köpüsinde ulanylyp bilner.Bazardaky ikinji el elektrik forkliftleriniň 100% gurşun-kislotaly batareýalar we gurşun-kislota batareýalarynda aragatnaşyk protokoly ýok, şonuň üçin forklift litiý batareýalarymyz garaşsyz ulanmak üçin gurşun-kislota batareýalaryny aňsatlyk bilen çalşyp biler. aragatnaşyk teswirnamasy.

Forkliftleriňiz täze bolsa, aragatnaşyk protokolyny açsaňyz, size kynçylyksyz gowy batareýalary hem berip bileris.

Forklift batareýalaryňyz köp çalşykly programmalary işledip bilermi?

Hawa, batareýalarymyz köp çalşyk üçin iň oňat çözgütdir.Gündelik amallaryň çäginde batareýalarymyz dynç almak ýa-da kofe wagty ýaly gysga arakesmelerde hem zarýad alyp biler.Batareýa zarýad bermek üçin enjamda galyp biler.Çalt mümkinçilik zarýady, uly flotuň gije-gündiziň dowamynda işlemegini üpjün edip biler.

Köne golf arabasyna litiý batareýalaryny goýup bilersiňizmi?

Hawa, litiý batareýalary golf arabalary üçin ýeke-täk hakyky “Drop-In-Ready” litiý batareýalarydyr.Olar häzirki gurşun-kislota batareýalaryňyz bilen deňdir, ulagyňyzy 30 minutdan az wagtyň içinde gurşun-kislotadan litiýa öwürmäge mümkinçilik berýär.Olar häzirki gurşun-kislota batareýalaryňyz bilen deňdir, ulagyňyzy 30 minutdan az wagtyň içinde gurşun-kislotadan litiýa öwürmäge mümkinçilik berýär.

NämeP seriýasyRoyPow-dan golf arabalary üçin batareýa?

TheP seriýasytyörite we talap edilýän programmalar üçin döredilen RoyPow batareýalarynyň ýokary öndürijilikli wersiýalarydyr.Olar ýük göteriji (peýdaly), köp oturgyçly we gödek ýer ulaglary üçin niýetlenendir.

Batareýanyň agramy näçe?Golf arabasynyň agramyny artdyrmalymy?

Her batareýanyň agramy üýtgeýär, jikme-jiklikler üçin degişli spesifikasiýa sahypasyna serediň, zerur agramy boýunça agramy artdyryp bilersiňiz.

Batareýa çalt gutaranda nädip etmeli?

Ilki bilen içerki tok birikdiriji nurbatlary we simleri barlaň we nurbatlaryň berkdigine we simleriň zeper ýetmändigine ýa-da zaýalanmandygyna göz ýetiriň.

Näme üçin golf arabasy batareýa birikdirilende zarýady görkezmeýär?

Metr / guage RS485 portuna pugta birikdirilendigine göz ýetiriň.Hemme zat gowy bolsa, ýöne mesele dowam etse, RoyPow satuwdan soňky hyzmat merkezine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

Balyk tapýanlar

Balyk tutýan batareýalaryňyzyň artykmaçlyklary näme?

Bluetooth4.0 we WiFi moduly batareýany islendik wagt APP arkaly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär we awtomatiki usulda elýeterli tora geçer (islege görä).Mundan başga-da, batareýa poslama, duz duman we galyndy we ş.m. güýçli garşylyga eýe.

Öý hojalygynyň energiýa saklaýyş çözgütleri

Lityum ion batareýasynyň energiýa saklaýyş ulgamlary näme?

Batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamlary, gün şöhlelerinden ýa-da elektrik torundan energiýany saklaýan we şol energiýany öýe ýa-da işe üpjün edýän zarýad berilýän batareýa ulgamlarydyr.

Batareýa energiýa saklaýjy enjammy?

Batareýalar iň köp energiýa saklaýyş görnüşidir.Lityum-ion batareýalary gurşun-kislota batareýalary bilen deňeşdirilende has ýokary energiýa dykyzlygyna eýe.Batareýany saklamak tehnologiýasy, täze litiý-ion enjamlary üçin adatça 80% -den 90% -e çenli has netijeli.Uly gaty ýagdaý öwrüjilerine birikdirilen batareýa ulgamlary, elektrik paýlaýyş torlaryny durnuklaşdyrmak üçin ulanyldy.

Näme üçin batareýany saklamaly?

Batareýalar gaýtadan dikeldilýän energiýany saklaýar we zerur bolanda energiýany çalt tora goýberip biler.Bu elektrik üpjünçiligini has elýeterli we öňünden aýdyp bolýar.Batareýalarda saklanýan energiýa, iň köp talap edilýän wagtynda, has köp elektrik gerek bolanda hem ulanylyp bilner.

Batareýany saklamak elektrik torlaryna nädip kömek edip biler?

Batareýanyň energiýa saklaýyş ulgamy (BESS), tordan ýa-da elektrik stansiýasyndan zarýad alýan, soňra zerur bolanda elektrik ýa-da beýleki set hyzmatlaryny bermek üçin şol energiýany soňundan çykarýan elektrokimiki enjamdyr.

Bir zady sypdyran bolsak,soraglaryňyz bilen bize e-poçta iberiň we size tiz jogap bereris.

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW baglanyşdyryldy
  • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan