Peýdalary

Forkliftleriňizi Lityum-ionyna öwüriň
 • > Higherokary netijelilik has köp güýji aňladýar

 • > Az iş wagty bilen has uzak dowam edýär

 • > Servicehli hyzmat ömründe az çykdajylar

 • > Batareýa çalt zarýad bermek üçin bortda galyp biler

 • > Bejeriş, suwarmak ýa-da çalyşmak ýok

 • 0

  Bejeriş
 • 5yr

  Kepillik
 • çenli10yr

  Batareýanyň ömri
 • -4 ~ 131′F

  Iş gurşawy
 • 3500+

  Sikl durmuşy

Peýdalary

Golf arabaňyzy litiý derejesine çykaryň!
 • > Has köp energiýa dykyzlygy, has durnukly we ykjam

 • > Öýjükler möhürlenendir we suwuň akmagyny talap etmeýär

 • > Amatly we çalyşmak we ulanmak aňsat

 • > 5 ýyl kepillik size rahatlyk getirýär

sanawy

Näme üçin ROYPOW-yň forklift batareýalaryny saýlamaly?

Batareýalar suw doldurmagy we tehniki hyzmaty talap etmeýän möhürlenen bölümlerdir.
Uzak ömür we 5 ýyl kepillik
 • > 10 ýyl dizaýn ömri, gurşun-kislotaly batareýalaryň ömründen 3 esse köp.

 • > 3500 gezekden gowrak aýlaw ömri.

 • > Size rahatlyk getirmek üçin 5 ýyl kepillik.

Bejeriş
 • > Zähmet we tehniki hyzmat üçin çykdajylary tygşytlamak.

 • > Kislotanyň dökülmegine, poslamagyna, kükürtlenmegine ýa-da hapalanmagyna çydamaly däl.

 • > Iş wagtyny tygşytlamak we öndürijiligi ýokarlandyrmak.

 • > Arassalanan suwy yzygiderli doldurmak ýok.

Yzygiderli güýç
 • > Doly zarýadyň dowamynda yzygiderli ýokary öndürijilik güýjüni we batareýanyň naprýa .eniýesini üpjün edýär.

 • > Bir çalşygyň ahyryna çenli has uly öndürijiligi saklaýar.

 • > Tekiz zarýad egrisi we ýokary durnukly naprýa .eniýe, forkliftler her zarýadda haýal işlemän, has çalt işleýär.

Köp çalşykly iş
 • > Bir litiý-ion batareýasy ähli çalşyklar üçin bir forklift işledip biler.

 • > Amal öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak.

 • > 24/7 işleýän uly floty üpjün edýär.

Gurmak BMS
 • > CAN arkaly real wagt gözegçilik we aragatnaşyk.

 • > Hemişelik öýjük deňagramlylygy we batareýany dolandyrmak.

 • > Uzakdan anyklaýyş we programma üpjünçiligini kämilleşdirmek.

 • > Batareýanyň ýokary öndürijiligini üpjün edýär.

Ekrany görkeziň
 • > Batteryhli möhüm batareýa funksiýalaryny hakyky wagtda görkezmek.

 • > Batareýa barada zarýad derejesi, temperatura we energiýa sarp edilişi ýaly möhüm maglumatlary görkezmek.

 • > Galan zarýad beriş wagtyny we näsazlyk duýduryşyny görkezmek.

Batareýa çalşygy ýok
 • > Çalyşýan wagtyňyz batareýanyň fiziki zeperlenmegi howpy ýok.

 • > Howpsuzlyk meselesi ýok, alyş-çalyş enjamlary gerek däl.

 • > Goşmaça çykdajylary tygşytlamak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak.

Ultra Howpsuz
 • > LiFePO4 batareýalary gaty ýokary ýylylyk we himiki durnuklylyga eýe.

 • > Birnäçe gurlan gorag, şol sanda zarýaddan, zarýaddan, ýyladyşdan we gysga utgaşmadan goramak.

 • > Möhürli bölüm hiç hili zyňyndy goýbermeýär.

 • > Mesele ýüze çykanda uzakdan dolandyryş awtomatiki duýduryşlary.

Ulagyň her bir markasy we ululygy üçin gowy çözgüt

Batareýalarymyzyň dürli forklift programmalary we markalary üçin giň diapazony bar.Logistika, önümçilik, gündelik harytlar we ş.m. ýaly programmalar, adatça, bu meşhur forklift markalarynda ulanylyp bilner: Hyundai, Yale, Hyster, Crown, TCM, Linde, Doosan ...

 • Hyundai

  Hyundai

 • Aleel

  Aleel

 • Hyster

  Hyster

 • TCM

  TCM

 • Linde

  Linde

 • Täç

  Täç

 • Doosan

  Doosan

Ulagyň her bir markasy we ululygy üçin gowy çözgüt

Batareýalarymyzyň dürli forklift programmalary we markalary üçin giň diapazony bar.Logistika, önümçilik, gündelik harytlar we ş.m. ýaly programmalar, adatça, bu meşhur forklift markalarynda ulanylyp bilner: Hyundai, Yale, Hyster, Crown, TCM, Linde, Doosan ...

 • Hyundai

  Hyundai

 • Aleel

  Aleel

 • Hyster

  Hyster

 • TCM

  TCM

 • Linde

  Linde

 • Täç

  Täç

 • Doosan

  Doosan

Haýsy LiFePO4 batareýasy forkliftleriňiz üçin iň gowusydyr

Iň köp forklift diapazonyny uýgunlaşdyrmak üçin batareýalarymyz adatça 4 ulgama bölünýär: 24V, 36V, 48V we 80V.Ikirjiňlenmäň, ideal batareýaňyz hökman şu ýerde!

ROYPOW, Ynamly hyzmatdaşyňyz

 • Tehnologiki güýç
  Tehnologiki güýç

  Senagatyň litiý-ion alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin litiý batareýasynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.

 • Has çalt ulag
  Has çalt ulag

  Integrirlenen ýük daşama hyzmat ulgamymyzy yzygiderli ösdürdik we wagtynda eltip bermek üçin köp mukdarda ýük daşamagy üpjün edip bilýäris.

 • Omörite
  Omörite

  Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli golf arabasynyň modellerine ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.

 • Satuwdan soňky hyzmat
  Satuwdan soňky hyzmat

  ABŞ-da, Angliýada, Günorta Afrikada, Günorta Amerikada, Japanaponiýada we ş.m. şahamçalarymyzy gurduk we globallaşma meýilnamasynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin RoyPow satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.

Biz bilen habarlaşyň

tel_ico

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris, satuwlarymyz mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşar

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan