Peýdalary

Golf arabaňyzy litiý derejesine çykaryň!
 • > Has köp energiýa dykyzlygy, has durnukly we ykjam

 • > Öýjükler möhürlenendir we suwuň akmagyny talap etmeýär

 • > Amatly we çalyşmak we ulanmak aňsat

 • > 5 ýyl kepillik size rahatlyk getirýär

 • 0

  Bejeriş
 • 5yr

  Kepillik
 • çenli10yr

  Batareýanyň ömri
 • -4 ~ 131′F

  Iş gurşawy
 • 3500+

  Sikl durmuşy

Peýdalary

Golf arabaňyzy litiý derejesine çykaryň!
 • > Has köp energiýa dykyzlygy, has durnukly we ykjam

 • > Öýjükler möhürlenendir we suwuň akmagyny talap etmeýär

 • > Amatly we çalyşmak we ulanmak aňsat

 • > 5 ýyl kepillik size rahatlyk getirýär

sanawy

Näme üçin ROYPOW golf arabasynyň batareýalaryny saýlamaly?

Golf arabanyňyz, peýdaly ulagyňyz, AGV we başgalar üçin ajaýyp öndürijilik we baha hödürläň!
Bejeriş mugt
 • > Gündelik tehniki hyzmat we çykdajylar ýok.

 • > Suw ýok, kislota dökülmesi, poslama, kükürt ýa-da hapalanma ýok.

 • > Zarýad berlende partlaýjy gazlar ýok.

Bahasy täsirli
 • > Batareýanyň ömri 10 ýyla çenli.

 • > Uzyn sürýän günleriň berkligine we giňden ulanylmagyna garşy duruň.

 • > Bäş ýylda siziň üçin 70% -e çenli tygşytlamak.

 • > Barlanylan öndürijilik, az könelmek we ýyrtylmak we az zyýan.

Gabat gelmek
 • > Hemmesi üçin gurnama ýaýlary we birikdirijileri üpjün ediň.

 • > Amatly.Çalyşmak we ulanmak aňsat.

 • > Golf arabalarynyň, köp oturgyçly we peýdaly ulaglaryň öňdebaryjy markalaryna laýyk gelýär.

Netijeli we güýçli
 • > Zarýad beriş wagty az bolan depelere has güýçli tizlenme.

 • > Lighteňil agram.Az tagalla bilen ýokary tizlik.

 • > Momery ýok.Islän wagtyňyz çalt zarýad beriň, iş wagty köpelýär.

Durnukly we uzak dowamly
 • > 5 ýyl kepillik sizi rahatlyk alýar.

 • > 3500-den gowrak durmuş sikli.Uzak we uzak aralyk.

 • > Ygtybarly we durnukly.Dürli temperatura çydam ediň.

 • > 8 aý töleg geçiriň.

Ygtybarly we ygtybarly
 • > Has köp himiki we ýylylyk durnuklylygy.

 • > Hiç hili partlaýjy gaz ýa-da potensial kislota howpsuzlygyňyza täsir etmeýär.

 • > Birnäçe gurlan gorag bilen has ygtybarly.

Iň meşhur golf arabasy markalary üçin gowy batareýa çözgüdi

Adatça bu “Golf Cart” markalarynda ulanylyp bilner: Club Car, EZGO, YAMAHA, LVTONG we ş.m.

 • Klub awtoulagy

  Klub awtoulagy

 • EZGO

  EZGO

 • YAMAHA

  YAMAHA

 • LVTONG

  LVTONG

Iň meşhur golf arabasy markalary üçin gowy batareýa çözgüdi

Adatça bu “Golf Cart” markalarynda ulanylyp bilner: Club Car, EZGO, YAMAHA, LVTONG we ş.m.

 • Klub awtoulagy

  Klub awtoulagy

 • EZGO

  EZGO

 • YAMAHA

  YAMAHA

 • LVTONG

  LVTONG

Haýsy LiFePO4 batareýasy golf arabalaryňyza laýyk gelýär?

Golf arabalaryňyz üçin 36 woltly, 48 woltly, 72 woltly ulgam döreddik, dogrysy size ep-esli has gowy öndürijilik berip biler.Naprýatageeniýe, kuwwat, agram, zarýad beriş wagty we ş.m. bilen tapawutlanýar.Pörite P seriýasy, has kyn talaplar üçin has güýçli hasaplanýar.Aýratynlyklary soramak siziň üçin möhümdir.Olar golf baglaryňyz üçin ideal litiý-ion batareýalarydyr.

ROYPOW, Ynamly hyzmatdaşyňyz

 • Tehnologiki güýç
  Tehnologiki güýç

  Senagatyň litiý-ion alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin litiý batareýasynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.

 • Has çalt ulag
  Has çalt ulag

  Integrirlenen ýük daşama hyzmat ulgamymyzy yzygiderli ösdürdik we wagtynda eltip bermek üçin köp mukdarda ýük daşamagy üpjün edip bilýäris.

 • Omörite
  Omörite

  Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli golf arabasynyň modellerine ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.

 • Satuwdan soňky hyzmat
  Satuwdan soňky hyzmat

  ABŞ-da, Angliýada, Günorta Afrikada, Günorta Amerikada, Japanaponiýada we ş.m. şahamçalarymyzy gurduk we globallaşma meýilnamasynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin RoyPow satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.

Biz bilen habarlaşyň

tel_ico

Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris, satuwlarymyz mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşar

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan