Adaty energiýa saklaýyş ulgamlarynda esasy meseleler

Operatingokary çykdajy

Nasosda ýangyç guýmak ýa-da nebit süzgüçlerini, ýangyç suw bölüji we ş.m. üýtgetmek üçin has köp pul we wagt sarp edilýär. Iş wagty 15% -den ýokary bolsa DPF (Dizel Particulate Filter) abatlaýyş bahasy ýokarlanýar.

Çynlakaý hereketlendiriji

Içki komponentleriň könelmegine we ýyrtylmagyna sebäp bolýan sowadyş / ýyladyş we elektrikleşdirmek üçin motora bil baglaň, tehniki hyzmat çykdajylaryny ýokarlandyrýar we hereketlendirijiniň ömrüni gysgaldýar.

Agyr tehniki hyzmat

Has öňüni alyş tehniki hyzmatyny ýa-da batareýany ýygy-ýygydan çalyşmagy talap ediň we ulgamy iň ýokary netijelilikde işletmek üçin guşak ýa-da ýag çalşylmagyny talap ediň.

Hapalanmak we ses

Gereksiz goýberiň
daşky gurşawa zyňyndylar we iş wagtynda biynjalyk ses çykarýar.Zyňyndylara garşy düzgünleri bozmak howpy.

ROYPOW näme
ykjam energiýa saklaýyş çözgütleri?

Deňiz / RV / ýük awtoulag gurşawynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite gurlan ROYPOW ykjam energiýa saklaýyş çözgütleri, alternatiw, LiFePO4 batareýasy, HVAC, DC-DC öwrüjisi, inwertor (goşmaça) we gün paneli (islege bagly) birleşdirýän ähli elektrikli litiý ulgamlarydyr. kynçylyklary, tüsseleri we sesleri yzda galdyryp, iň ekologiki we durnukly güýç çeşmesini bermek üçin bir paket!

RoyPow bilen ajaýyp bahadan lezzet alyň
ykjam energiýa saklaýyş çözgütleri

Aýratynam LiFePO4 batareýalary bilen ulanmak üçin amatlydyr.

ROYPOW ICON

Deňi-taýy bolmadyk rahatlyk

Howanyň aşa rahatlygy üçin rahat we ýokary kuwwatly sowadyş / ýyladyş.Sürüjileriň ýa-da ýahta işgärleriniň öýde uzak ýolda ýa-da deňizde gezelenç edenlerinde talap edýän enjamlaryny işletmek üçin ygtybarly güýç.

ROYPOW ICON

Çykdajylar

“Dwigateli öçürýän” ähli elektriki ulgamlar üýtgäp durýan ýangyç çykdajylarynyň täsirini ýok edýär we işlemezlik sebäpli hereketlendirijiniň könelmegini ep-esli azaltmaga kömek edýär.Olar tehniki taýdan hyzmat etmek diýen ýaly mugt.

ROYPOW ICON

Çeýe we özleşdiriň

Kenar elektrik birikmesi, gün panelleri we inwertorlar ýaly elýeterli opsiýalar has köp çykyşly myhmanhana ýüklerine güýç goşýar, ulanyjylara öz ulgamlaryny aýratyn zerurlyklar üçin sazlamaga mümkinçilik berýär.

Peýdalary ROYPOW ykjam energiýa saklaýyş çözgütlerini saýlamagyň gowy sebäpleri
Performanceokary öndürijilik we netijelilik
 • > HVAC-yň güýçli sowadyş / ýyladyş kuwwaty

 • > Çalt zarýad bermek - doly zarýad almak üçin 1,2 sagat az

 • > Inwertor, gün paneli integrirlenen ýa-da kenar güýji bilen özara zarýad beriş çeşmeleri

 • > 32 ° F (0 ° C) zarýad / zarýad

Çykdajylary tygşytlamak
 • > Fuelangyç sarp edilişini ep-esli azaldar - sagatda bary-ýogy 0.085 gallon ýangyç

 • > Hyzmat aralyklaryny giňeldýär, motoryň könelmegini hem azaldýar

 • > Goşulan HVAC-dan 15 EER çenli deňi-taýy bolmadyk energiýa tygşytlylygy

 • > Işsizlige garşy düzgünler bilen baglanyşykly gymmat jerime töwekgelçiligini azaldýar

Bejeriş pes we nol
 • > Dwigateller bilen baglanyşykly ýag we süzgüç üýtgemeleri we umumy tehniki hyzmat gerek däl

 • > 10 ýyla çenli batareýanyň ömri, batareýany ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygy ýok

 • > Işlemegiň azalmagy, motoryň könelmegi ýok

Arassa we asuda
 • > Zyňyndylar ýok, tutuş ýurt boýunça boş we zyňyndylara garşy düzgünlere laýyk gelýär

 • > Dizel hereketlendirijisiniň sesi ýok, günüň dowamynda üznüksiz dynç almak üçin asuda iş

 • > Gaz ýa-da kislota dökülmez, has ekologiýa taýdan arassa we dowamly

Ygtybarly we ygtybarly
 • > LFP (LiFePO4) himiýasynyň ýokary ýylylyk we himiki durnuklylygy

 • > Mobileörite ykjam gurşaw, titremä we şoka çydamly we poslama garşy

 • > Awtoulag derejeli önümçilik, ygtybarly we ygtybarly

Ruhy rahatlyk
 • > Deňi-taýy bolmadyk gurnama tizligi, 2 sagat çalt

 • > Esasy komponentler üçin 5 ýyl kepillik

 • > Myhmanhana ýükleri üçin ygtybarly AC / DC güýji, telewizoryň, sowadyjynyň, suw gazanynyň, kofe maşynynyň we ş.m.

 • > Satuwdan soň hyzmat we tehniki goldaw

Akylly we amatly
 • > Islendik wagt we islendik ýerde energiýa saklaýyş ulgamyna uzakdan gözegçilik we gözegçilik etmek üçin 4G + MiFi moduly

 • > Iň oňat internet tejribesini bermek üçin WiFi nokatlary bar

 • > Ulgamy döwrebaplaşdyrmak, uzakdan gözegçilik we diagnoz goýmak üçin akylly EMS we OTA platformasy

ROYPOW, Ynamly hyzmatdaşyňyz
Senagatyň litiý-ion alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin litiý batareýasynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.
Deňi-taýy bolmadyk tejribe

Täzelenip bilýän energiýa we batareýa ulgamlarynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, ROYPOW litiý-ion batareýalaryny we ähli ýaşaýyş we iş ýagdaýlaryny öz içine alýan energiýa çözgütleri bilen üpjün edýär.

Integrirlenen ýük daşama hyzmat ulgamymyzy yzygiderli ösdürdik we wagtynda eltip bermek üçin köp mukdarda ýük daşamagy üpjün edip bilýäris.
Awtoulag derejeli önümçilik

Qualityokary hilli önümleri eltmegi ýüregine düwen in engineeringenerçilik toparymyz, önümlerimiziň pudagyň hiline we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik desgalarymyz we ajaýyp gözleg-agtaryş ukyby bilen köp işleýär.

Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli golf arabasynyň modellerine ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.
Bütin dünýäde ýaýlym

ROYPOW, global satuw we hyzmat ulgamyny berkitmek üçin birnäçe ýurtda we esasy sebitlerde sebit bölümlerini, operasiýa agentliklerini, tehniki gözleg merkezini we önümçilik bazasy hyzmat ulgamyny döredýär.

ABŞ-da, Angliýada, Günorta Afrikada, Günorta Amerikada, Japanaponiýada we ş.m. şahamçalarymyzy gurduk we globallaşma meýilnamasynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin RoyPow satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.
Satuwdan soň gyssagly hyzmat

ABŞ-da, Europeewropada, Japanaponiýada, Angliýada, Awstraliýada, Günorta Afrikada we ş.m. şahamçalarymyz bar we globallaşma ýagdaýynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin ROYPOW satuwdan soň çalt seslenme we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan