Adaty hereket güýjünde esasy meseleler
ulgamlary

Highokary çykdajylar

Roadol däl ulag pudagynyň köpüsi gurşun kislotaly batareýalar bilen üpjün edilýär.Gurşun-kislotaly batareýalar haýal zarýadlanýar we adatça ätiýaçlyk batareýalar bilen enjamlaşdyrylmaly, bu kärhanalaryň iş bahasyny ýokarlandyrýar.

Quygy-ýygydan hyzmat etmek

Gurşun-kislotaly batareýanyň ýene bir uly kemçiligi, gündelik hyzmat etmegine mätäç.Batareýalarda suw bar, gazyň dökülmegi ýa-da kislotanyň poslamagy töwekgelçiligi bar we wagtal-wagtal suwdan çykmagy talap edýär, şonuň üçin iş wagty we materiallar üçin çykdajylar gaty ýokary.

Zarýad bermek kyn

Gurşun kislotasynyň batareýalarynyň zarýad beriş wagty haýal, adatça 6-8 sagat talap edýär, bu işiň netijeliligine ep-esli täsir edýär.Gurşun-kislotaly batareýalar üçin zarýad beriş otagy ýa-da aýratyn ýer gerek.

Potensial hapalanmak we howpsuzlyk töwekgelçiligi

Gurşun kislotasynyň batareýalary işlenende kislota dumanyny emele getirmek aňsat, bu daşky gurşawa we adamyň saglygyna täsir eder.Batareýany çalyşmakda-da käbir howpsuzlyk töwekgelçiligi bar.

Motiw güýji näme?
ROYPOW-dan batareýa çözgüdi?

ROYPOW-yň kuwwatly batareýa çözgütleri, golf arabalary, gezelenç awtobuslary, ýahtalar we gaýyklar ýaly yzygiderli ulanmak üçin pes tizlikli ýol däl ulaglary ýerleşdirmek üçin howpsuz, ekologiýa taýdan arassa we ygtybarly güýç seriýasyny üpjün edýär.Netijeliligi ýokarlandyrmak we baha döretmek üçin dürli pudaklara bir gezeklik çözgütleri hödürlemekde baý tejribe topladyk.

Hereket güýji üçin has gowy saýlaw
çözgütler - LiFePO4 batareýalary

Aýratynam LiFePO4 batareýalary bilen ulanmak üçin amatlydyr.

ROYPOW ICON

Uzaldylan ömri

Batareýanyň ömrüni uzaltmaga kömek etmek bilen, maýadarlar gowulaşan girdejileri we girdejileri görerler.

ROYPOW ICON

Energyokary energiýa dykyzlygy

Lityum demir fosfat (LiFePO4) batareýalary ýokary aýratyn energiýanyň, ýeňil agramyň we uzak aýlawly ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.

ROYPOW ICON

-Hli tarapdan goramak

Highlyylylyk we himiki durnuklylyk bilen, akylly batareýalar her batareýany aşa zarýadly, aşa tokly, gysga utgaşdyryjy we temperaturany goramak funksiýalaryna eýedir.

ROYPOW-yň hereketlendiriji çözgütlerini saýlamagyň gowy sebäpleri
Bahasy täsirli
 • > Uzak ömri (10 ýyla çenli dizaýn ömri), batareýanyň umumy goýumlaryny azaldýar.

 • > 5 ýylda 70% -e çenli tygşytlamak.

 • > Gündelik tehniki hyzmat, adam sagadyny tygşytlamak we işlemek.

 • > Az agram transportda arzanladyş mümkinçiligini berýär.

 • > Ösen LiFePO4 batareýalary üçin energiýa sarp edilmeýär.

Efficiencyokary netijelilik
 • > Ansat gurnama.Amallarda “dakyň we ulanyň”.

 • > Çalt zarýad bermek.Dynç almak ýa-da çalşyk üýtgetmek ýaly gysga arakesmelerde zarýad alyp bolýar.

 • > Chargeokary öndürijilik güýji we batareýanyň naprýa .eniýesi.

 • > Az iş wagty we öndürijiligi ýokarlandyrmak.

Ekologiýa taýdan arassa
 • > Zarýad berlende zyňyndy ýok.

 • > Suwarma, kislota we poslama ýok.

 • > Greenaşyl energiýa siziň we daşky gurşaw üçin has gowudyr.

Howpsuzlyk
 • > Akylly BMS, zarýad, zarýad, naprýa andeniýe we temperaturanyň we ş.m. awtomatiki usulda öňüni alýar.

 • > Has köp ýylylyk we himiki durnuklylyk.

 • > FC, CCE, RoHS, NPS kepilnamasy bilen ygtybarly we ygtybarly.

ROYPOW, Ynamly hyzmatdaşyňyz
Senagatyň litiý-ion alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin litiý batareýasynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.
Deňi-taýy bolmadyk tejribe

Täzelenip bilýän energiýa we batareýa ulgamlarynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, RoyPow litiý-ion batareýalaryny we ähli ýaşaýyş we iş ýagdaýlaryny öz içine alýan energiýa çözgütleri bilen üpjün edýär.

Integrirlenen ýük daşama hyzmat ulgamymyzy yzygiderli ösdürdik we wagtynda eltip bermek üçin köp mukdarda ýük daşamagy üpjün edip bilýäris.
Awtoulag derejeli önümçilik

Qualityokary hilli önümleri eltmegi ýüregine düwen in engineeringenerçilik toparymyz, önümlerimiziň pudagyň hiline we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önümçilik desgalarymyz we ajaýyp gözleg-agtaryş ukyby bilen köp işleýär.

Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli golf arabasynyň modellerine ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.
Bütin dünýäde ýaýlym

ROYPOW, global satuw we hyzmat ulgamyny berkitmek üçin birnäçe ýurtda we esasy sebitlerde sebit bölümlerini, operasiýa agentliklerini, tehniki gözleg merkezini we önümçilik bazasy hyzmat ulgamyny döredýär.

ABŞ-da, Angliýada, Günorta Afrikada, Günorta Amerikada, Japanaponiýada we ş.m. şahamçalarymyzy gurduk we globallaşma meýilnamasynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin RoyPow satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.
Satuwdan soň gyssagly hyzmat

ABŞ-da, Europeewropada, Japanaponiýada, Angliýada, Awstraliýada, Günorta Afrikada we ş.m. şahamçalarymyz bar we globallaşma ýagdaýynda doly açylmaga çalyşdyk.Şonuň üçin RoyPow satuwdan soň çalt seslenme we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan