ROYPOW, Lityum Forklift batareýalary üçin UL 2580 şahadatnamasyny alýar

2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry
Kompaniýa-habarlar

(2023-nji ýylyň 22-nji sentýabry) Recentlyakynda, ROYPOW hereketlendiriji kuwwatly batareýalaryny belläp, forkliftler üçin LiFePO4 akkumulýatorlarynyň iki 48 V modeli üçin UL 2580 şahadatnamasyna ilkinji bolup ýetendigini buýsanç bilen yglan etdi. halkara ülňülerine laýyk gelýär we ROYPOW-yň ygtybarly we ýokary öndürijilikli litiý batareýa çözgütleri üçin hil we howpsuzlyk kepilliklerini yzygiderli yzarlaýandygyny görkezýär.

ROYPOW, Lityum Forklift batareýalary üçin UL 2580 şahadatnamasyny alýar (1)

Underwriters Laboratories (UL) tarapyndan işlenip düzülen möhüm UL 2580, elektrik ulaglarynda ulanylýan litiý-ion batareýalaryny barlamak, baha bermek we tassyklamak üçin giňişleýin görkezmeleri kesgitleýär we daşky gurşawyň ygtybarlylygy synaglaryny, howpsuzlyk synaglaryny we funksiýa howpsuzlyk synaglaryny öz içine alýar. batareýanyň gündelik ulanylyş şertlerine çydap biljekdigini üpjün etmek üçin aşa gyzmak we mehaniki näsazlyk ýaly howplar.

ROYPOW, Lityum Forklift batareýalary üçin UL 2580 şahadatnamasyny alýar (2)

ROYPOW-da çydamlylyk, öndürijilik we howpsuzlyk diňe bir talap däl, ygrarlylyk.24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 80 V we 90 V ulgamlary bilen bölünen forkliftler üçin ähli LiFePO4 batareýalary, dizaýn möhleti 10 ýyla çenli we 3500-den gowrak aýlawly awtoulag derejesindäki standartlara laýyk gelýär. durmuş.Döwrebaplaşdyrylan litiý-ion tehnologiýalary, çalt, täsirli mümkinçilik zarýady bilen uzak dowam edýän we zähmet we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaýan we eýeçiligiň umumy çykdajylaryny azaldýan ýokary durnukly güýji üpjün etmek arkaly öndürijilikli köp çalşykly işleriň açyk çözgüdi.Gurlan gyzgyn aerozol ýangyn söndürijisi bilen, ROYPOW forklift elektrik ulgamlary ýangyna garşy çalt kömek edip biler we material ulanylanda ýangyn howpuny azaldyp biler.Ygtybarly BMS we 4G moduly, uzakdaky gözegçiligi, uzakdan anyklamagy we programma meselelerini derrew çözmek üçin programma üpjünçiligini täzelemegi goldaýar.UL 2580 şahadatnamasynyň goşulmagy, ROYPOW-yň ygrarlylygynyň güýçli subutnamasy bolup hyzmat edýän möhüm tapgyrdyr.

Öňe gitmek bilen, ROYPOW forklift programmalary üçin ygtybarly litiý batareýa çözgütleri bilen üpjün etmekde öňdäki hatarda galar we pudakda has ygtybarly, has netijeli geljege tarap işlär.

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW baglanyşdyryldy
  • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan