ROYPOW, RE + 2023-de ýaşaýan ýaşaýyş energiýasyny saklaýyş ulgamyny görkezýär

2023-nji ýylyň 13-nji sentýabry
Kompaniýa-habarlar

Las Wegas, 2023-nji ýylyň 13-nji sentýabry - Senagatda öňdebaryjy litiý-ion batareýasy we energiýa saklaýyş ulgamy bilen üpjün ediji ROYPOW, 12-nji sentýabrdan Demirgazyk Amerikanyň iň uly arassa energiýa çäresi bolan RE + 2023 sergisinde iň soňky ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamyny hödürledi. 13-nji sentýabrda önüm çykarylyşy bilen 14-e çenli.

ROYPOW-RE + -NEWS11

Önümiň çykarylyş güni, ROYPOW ýaşaýyş energiýasyny saklamak ýaly öý energiýasy boýunça öňdebaryjy pudak hünärmeni Jo Ordiany we YouTuber tehnologiýasy we täsirli Ben Sullins, ROYPOW innowasion ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlarynyň ulanyjylara nähili goşant goşýandyklary barada öz pikirleri bilen paýlaşmaga çagyrdy.Habar beriş serişdeleri bilen bilelikde ýaşaýyş energiýasyny saklamagyň geljegini öwrenerler.

ROYPOW RE + NEWS1 (4)

ROYPOW ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamy, öý energiýasynyň garaşsyzlygyny gazanmak üçin täze çözgütdir.Lityum-ion batareýa ulgamlarynda we energiýa saklaýyş ulgamlarynda köp ýyllyk tejribä esaslanyp, ROYPOW-yň ýaşaýyş ulgamy, täsirli netijelilik derejesi 98%, ep-esli kuwwatlylygy 10kW-dan 15 kWt we çenli kuwwatlylygy bilen bütin öý ätiýaçlyk güýjüni üpjün edýär. 40 kWt.Bu kombinasiýalar güýçlidir we ulanyjylara gün energiýasyny ulanmagy optimizirlemek arkaly elektrik çykdajylaryny tygşytlamaga, PV öndürýän elektrik bilen batareýanyň sarp edilişiniň arasynda bökdençsiz geçip, energiýa erkinligini ýokarlandyrmaga we üznüksiz güýji üpjün edýän setden daşgary ulgam hökmünde işlemek arkaly elektrik ygtybarlylygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. UPS derejeli kommutasiýa wagty bilen kesilende möhüm ýüklere.

ROYPOW RE + NEWS1 (3)

Batareýa modulyny, gibrid inwertory, BMS, EMS we başgalary ykjam şkafda birleşdirýän birmeňzeş dizaýn bilen, ROYPOW-nyň ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamy estetiki özüne çekiji we ýönekeýleşdirilen gurnama üçin iki dünýäde-de iň gowusydyr.Birnäçe sagadyň dowamynda, tordan ýaşamak üçin ýeterlik güýç berip, işledip biler.Modul dizaýny, batareýa modullaryny 5 kWt-dan 40 kWt sagatda saklamaga mümkinçilik berýär, elektrik enjamlaryna zarýad bermek ýaly has köp öý enjamlaryny işletmek üçin.Mundan başga-da, ROYPOW çözgüdi täze we bar bolan PV ulgamlaryna bökdençsiz birleşdirilip bilner.

Howpsuzlyk we akylly dolandyryş hem aýratyn görkezilýär.Iň ygtybarly, iň çydamly we iň ösen litiý-ion batareýa tehnologiýasy bolan LiFePO4 batareýalary, on ýyla çenli dizaýn möhletine eýe we 6000 aýlawdan gowrak dowam eder.Toplumly aerozollar we RSD (Rapid Shut Down) & AFCI (Arc Fault Circuit Interruptter) elektrik problemalarynyň we ýangynyň öňüni almaga kömek edýär, bu bolsa ROYPOW-ny energiýa saklaýyş ulgamynda iň ygtybarly ulgamlaryň birine öwürýär.Howa şertlerinde suwa garşylyk we berklik üçin 4X görnüşli gorag bilen, eýeler tehniki hyzmat çykdajylarynyň ep-esli azalmagyndan peýdalanarlar.Ulgam üçin UL9540, inwertor üçin UL 1741 we IEEE 1547, batareýa üçin UL1973 we UL9540A laýyk bolsa, ROYPOW ulgamlarynyň howpsuzlygynyň we işleýşiniň güýçli subutnamasydyr.ROYPOW programmasyny ýa-da web interfeýsini ulanmak ulanyjylara günüň öndürilişine, batareýanyň güýjüne we ulanylyşyna we öý sarp edişine hakyky wagtda gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Ulanyjylar ulgamy uzakdan girip bolýan islendik ýerden dolandyrmak bilen bir hatarda, energiýa garaşsyzlygyny, öçmegi goramak ýa-da tygşytlamak üçin öz isleglerini kesgitläp bilerler.Esasy aýratynlyk, ulanyjy tarapyndan doly düzülip bilinýän ulgam ýagdaýy barada habarnamalar arkaly öý eýelerine habar berýän gyssagly duýduryşlardyr.

ROYPOW RE + NEWS1 (1)

Kalbyň rahatlygyny üpjün etmek üçin ROYPOW ulgamlary 10 ýyl kepillik berýär.Mundan başga-da, ROYPOW gurnama we satuw tälimlerinden başlap, onlaýn tehniki goldawdan başlap, ätiýaçlyk şaýlarynyň ätiýaçlyk gorlaryna çenli ähli taraplaýyn goldaw bermek üçin ýerli ulgam döretdi.

ROYPOW RE + HABARLAR

“Dünýä has arassa we has durnukly energiýa geljegine tarap barýarka, tutuş öýdäki energiýa ätiýaçlyk nusgasyny, ýokary kuwwatlylygy, güýçlendirilen akyl we beýleki zatlary goldaýan ýaşaýyş energiýa saklaýyş ulgamlary, ROYPOW-yň işleýän ýoly, a Öý derejesinde gaýtadan dikeldilýän energiýany öndürmegiň we saklamagyň geljegi uly usuly, energiýa çydamlylygyny we öz-özüni üpjün etmegi ýokarlandyrýar we tora garaşlylygy azaldýar "-diýdi ROYPOW Technology-iň wise-prezidenti Maýkl.

Has giňişleýin maglumat we gözleg üçin girip görmegiňizi haýyş edýäriswww.roypowtech.com or contact marketing@roypowtech.com.

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW baglanyşdyryldy
  • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan