2022-nji ýylyň 6-njy sentýabry täzelendi

Şahsy durmuşyňyzyň gizlinligi biziň üçin roypowtech.com (“RoyPow”, “biz”, “biz”) möhümdir. Bu Gizlinlik Policyörelgesi (“Syýasat”), RoyPow-yň sosial media saýtlary we web sahypasy bilen aragatnaşyk saklaýan şahsyýetlerden alýan maglumatlarymyza degişlidir. roypowtech.com-da ýerleşýär (bilelikde “Sahypa”) we şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamak we ulanmak babatynda häzirki gizlinlik amallarymyzy beýan edýär.Sahypany ulanmak bilen, şu Syýasatda beýan edilen gizlinlik amallaryny kabul edýärsiňiz.

ŞAHSY MAGLUMATLARNYAT Haýsy görnüşleri ýygnaýarys we nädip toplanýarys?

Bu syýasat, sizden ýygnap biljek iki dürli maglumat görnüşine degişlidir.Birinji görnüş, esasan gutapjyklary (aşakda serediň) we şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanmak arkaly ýygnalýan näbelli maglumatlar.Bu, web sahypasynyň traffigini yzarlamaga we onlaýn işimiz barada giňişleýin statistiki maglumatlary düzmäge mümkinçilik berýär.Bu maglumatlar belli bir şahsyýeti tanamak üçin ulanylyp bilinmez.Şeýle maglumatlar aşakdakylary öz içine alýar:

 • internet işjeňligi maglumatlary, şol sanda göz aýlamagyň taryhy, gözleg taryhy we Web sahypasy ýa-da mahabatlar bilen gatnaşygyňyz baradaky maglumatlar bilen çäklenmeýär;

 • brauzeriň görnüşi we dili, operasiýa ulgamy, domen serweri, kompýuteriň ýa-da enjamyň görnüşi we Sahypa girmek üçin ulanýan enjamyňyz hakda beýleki maglumatlar.

 • geolokasiýa maglumatlary;

 • sarp ediji profilini döretmek üçin ulanylýan ýokardaky maglumatlaryň haýsydyr birinden alnan salgylanmalar.

Beýleki görnüşi, şahsyýeti anyklaýan maglumatlar.Bu, anketany dolduranyňyzda ulanylýar. Habar býulletenimizi almak, onlaýn anketa jogap bermek ýa-da şahsy hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin RoyPow-a gatnaşmak üçin ýazylyň.Collectygnaýan maglumatlarymyz öz içine alyp biler.hökmany suratda çäklendirilmeýär:

 • Ady

 • Şahsy maglumatlar

 • Kompaniýanyň maglumatlary

 • Maglumat sargyt ediň ýa-da sitata beriň

Şahsy maglumatlary aşakdaky çeşmelerden alyp bilersiňiz:

 • gönüden-göni sizden, mysal üçin, haçan-da web sahypamyzda maglumat ibereniňizde (mysal üçin, anketany doldurmak ýa-da onlaýn anketany doldurmak), maglumat, önümler ýa-da hyzmatlar soramak, e-poçta sanawymyza ýazylmak ýa-da biziň bilen habarlaşmak;

  • Sahypa gireniňizde tehnologiýadan, şol sanda kukiler we şuňa meňzeş tehnologiýalar;

  • mahabat torlary, sosial media platformalary we torlar we ş.m. ýaly üçünji taraplardan

Kukiler hakda:

Gutapjyklary ulanmak onlaýn işjeňligiňiz barada käbir maglumatlary awtomatiki ýygnaýar.Kukiler, girýän web sahypaňyzdan kompýuteriňize iberilen setirleri öz içine alýan kiçijik faýllardyr.Bu, sahypa geljekde kompýuteriňizi tanamaga we beýleki maglumatlary saklaýan ileri tutmalaryňyza esaslanyp mazmun beriş usulyny optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Sahypamyz, web sahypamyza girýänleriň gyzyklanmalaryny yzarlamak we nyşana almak üçin gutapjyklary we / ýa-da şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanýar, şeýlelik bilen size gowy ulanyjy tejribesini hödürläp bileris we degişli mazmun we hyzmatlar barada maglumat bereris, Kukileri we şuňa meňzeş tehnologiýalary ret edip bilersiňiz biziň bilen habarlaşyň (maglumatyň aşagy).

NYME ÜÇIN ŞAHSY MAGLUMATLAR ýygnaýarys?
WE N ITDIP ULANY?

 • Şu ýerde görkezilenlerden başga, Şahsy maglumatlar köplenç RoyPow iş maksatlary üçin saklanýar we ilkinji nobatda häzirki ýa-da geljekki aragatnaşyklaryňyzda we / ýa-da satuw meýillerini seljermekde ulanylýar.

 • RoyPow, şu ýerde düşündirilenlerden başga şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplara satmaýar, kärendesine bermeýär ýa-da bermeýär.

RoyPow tarapyndan ýygnalan şahsy maglumatlar bolup biler
aşakdakylara öwrenişdi, ýöne çäklendirilmedi:

 • kompaniýamyz, önümlerimiz, wakalarymyz we mahabatlarymyz barada maglumat bermek;

 • zerur bolanda müşderi bilen habarlaşmak;

 • müşderi hyzmatyny bermek we analitikany ýerine ýetirmek ýaly içerki iş maksatlarymyza hyzmat etmek;

 • gözleg, ösüş we önümi gowulandyrmak üçin içerki gözlegleri geçirmek;

 • hyzmatyň ýa-da önümiň hilini ýa-da howpsuzlygyny barlamak ýa-da hyzmaty ýa-da önümi gowulandyrmak, kämilleşdirmek ýa-da ýokarlandyrmak;

 • Sahypamyzdaky myhmanlarymyzyň tejribesini düzmek, olara gyzyklanmagy mümkin öýdýän mazmuny görkezmek we mazmuny isleglerine görä görkezmek;

 • şol bir täsiriň bölegi hökmünde görkezilen mahabatlary özleşdirmek ýaly gysga möhletli wagtlaýyn ulanmak üçin;

 • marketing ýa-da mahabat üçin;

 • ygtyýar berýän üçünji taraplaryň hyzmatlary üçin;

 • kesgitlenen ýa-da jemi görnüşde;

 • IP salgylary ýagdaýynda, serwerimizdäki näsazlyklary anyklamaga, web sahypamyzy dolandyrmaga we giň demografiki maglumatlary ýygnamaga kömek etmek üçin.

 • galp hereketleri ýüze çykarmak we öňüni almak (bu maglumatlary bize bu tagallada kömek etmek üçin üçünji tarap hyzmat üpjün edijisi bilen paýlaşýarys)

Şahsy maglumatlaryňyzy kim bilen paýlaşýarys?

Üçünji tarap sahypalary

Sahypamyzda, Facebook we instagram, Twitter we YouTube ýaly üçünji tarap web sahypalaryna baglanyşyklar bolup biler, olar siz we olaryň hyzmatlaryndan peýdalanmagyňyz, şol sanda sizi tanamak üçin ulanylyp bilinjek maglumatlary toplap we iberip biler.

RoyPow bu üçünji tarap sahypalarynyň ýygnamak amallaryna gözegçilik etmeýär we jogapkärçilik çekmeýär.Hyzmatlaryny ulanmak kararyňyz düýbünden meýletin.Hyzmatlaryny ulanmagy saýlamazdan ozal, bu üçünji tarap sahypalarynyň gizlinlik ýörelgelerini gözden geçirmek we / ýa-da gizlinlik sazlamalaryňyzy gönüden-göni bu üçünji tarap sahypalarynda üýtgetmek bilen maglumatlaryňyzy nähili ulanýandyklaryna we paýlaşmagyna arkaýyn bolmaly.

Biz görmeris.söwda ediň ýa-da ulanyjylara öňünden habar bermesek, şahsy maglumatlaryňyzy daşarky taraplara geçiriň.Bu web sahypasyny ýerleşdirýän hyzmatdaşlarymyzy we web sahypamyzy dolandyrmakda, işimizi alyp barmakda ýa-da ulanyjylarymyza hyzmat etmekde bize kömek edýän beýleki taraplary öz içine almaýar, şol taraplar bu maglumatlary gizlin saklamaga razy bolýança üçünji tarap önümlerini ýa-da hyzmatlaryny goşmaýarys ýa-da hödürlemeýäris web sahypamyz.

Hökmany aýan etmek

Kanun bilen talap edilýän bolsa, şahsy maglumatlaryňyzy ulanmak ýa-da aýan etmek üçin buýruk bermek ýa-da kazyýet işini açmak hukugymyz bar, ýa-da şeýle ulanmak ýa-da aýan etmek hukuklarymyzy goramak, howpsuzlygyňyzy ýa-da başgalaryň howpsuzlygyny goramak üçin zerur diýip hasaplaýan bolsak; galplygy derňäň ýa-da kanuny ýa-da kazyýetiň kararyny ýerine ýetiriň.

Şahsy maglumatlaryňyzy nädip goraýarys we saklaýarys

 • Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy biziň üçin möhümdir.Şahsy maglumatlaryňyzy rugsatsyz giriş / aýan etmek / ulanmak / üýtgetmek, zeper ýa-da ýitgilerden goramak üçin degişli fiziki, dolandyryş we tehniki çäreleri ulanýarys.Şeýle hem, işgärlerimize şahsy maglumatlary goramak barada berk düşünmeklerini üpjün etmek üçin howpsuzlygy we şahsy durmuşy goramak boýunça tälim berýäris.Hiç hili howpsuzlyk çäresi doly howpsuzlygy kepillendirip bilmese-de, şahsy maglumatlaryňyzy goramaga doly borçlanýarys.

  Saklamak möhletini kesgitlemek üçin ulanýan ülňülerimiz şulary öz içine alýar: iş maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin şahsy maglumatlary saklamak üçin zerur wagt (önümleri we hyzmatlary bermek, degişli amallary we iş ýazgylaryny ýöretmek; önümleriň we hyzmatlaryň öndürijiligine we hiline gözegçilik etmek we gowulaşdyrmak; ulgamlaryň, önümleriň we hyzmatlaryň howpsuzlygy; ulanyjylaryň soraglaryny ýa-da arz-şikaýatlaryny çözmek; we uzak möhletleýin saklamaga razydygyňyzy, kanunlaryň, şertnamalaryň we beýleki ekwiwalentleriň maglumatlary saklamak üçin aýratyn talaplarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak.

 • Şahsy maglumatlaryňyzy şu Beýannamada görkezilen maksatlar üçin zerur bolan wagtdan artyk saklarys, saklamagyň möhletini uzaltmak kanun tarapyndan talap edilmese ýa-da rugsat berilmedik bolsa.Maglumatlary saklamak döwri, ssenariýa, önüme we hyzmatlara baglylykda üýtgäp biler.

  Isleýän önümleriňiz we hyzmatlaryňyz bilen üpjün etmek üçin maglumatlaryňyz zerur bolsa, hasaba alyş maglumatlaryňyzy saklarys.Haýsy pursatda biziň bilen habarlaşmagy saýlap bilersiňiz, öçürmek ýörite kanuny talaplar bilen başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, degişli möhletde degişli şahsy maglumatlaryňyzy ýok ederis ýa-da anonim ederis.

Limaş çäkleri - Çagalaryň onlaýn gizlinligini goramak kanuny

Çagalaryň onlaýn gizlinligini goramak kanuny (COPPA) 13 ýaşa ýetmedik çagalardan şahsy maglumatlar ýygnalanda ene-atalara gözegçilik edýär, Federal Söwda Komissiýasy we ABŞ-nyň Sarp edijileri Goramak Guramasy web sahypalarynyň we onlaýn hyzmat operatorlarynyň haýsy web sahypalarynyň we onlaýn hyzmat operatorlarynyň hökmanydygyny görkezýän COPPA düzgünlerini ýerine ýetirýärler. çagalaryň şahsy durmuşyny we howpsuzlygyny onlaýn goramak üçin ediň.

No one under the age of 18 (or the ega age in your jurisdiction) may use RovPow on their own, RoyPow does not knowingly collect any personal information from children under the age of13 and does not allow children under the age of 13 to register for an account or use our services. If you believe that a child has provided persona information to us, please contact us at sales@roypowtech.com. lf we discover that a child under the age of 13 has provided us with personally identifiable information, we will immediately delete it. We do not specifically market to children under the age of13.

Gizlin syýasatymyza üýtgeşmeler

RoyPow bu syýasaty wagtal-wagtal täzelär.Şeýle üýtgeşmeler barada ulanyjylara bu sahypada täzeden seredilen Syýasaty ýerleşdirip habar bereris.Şeýle üýtgeşmeler täzeden seredilen Syýasaty web sahypasyna ýerleşdiren badyna güýje girer.Şeýle üýtgeşmelerden elmydama habarly bolmak üçin wagtal-wagtal barlamagy maslahat berýäris.

BIZ bilen nädip aragatnaşyk saklamaly

 • Bu Syýasat bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, bize e-poçta iberiň:

  sales@roypowtech.com

 • Salgysy: Hytaýyň Guangdong welaýaty, Huizhou şäheri, Zongkai ýokary tehnologiýa etraby, Çongji köçesi, Çongjiang köçesi, 16-njy belgili ROYPOW senagat seýilgähi

  Bize jaň edip bilersiňiz +86 (0) 752 3888 690

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan