48V litiý ulgamy
Greenaşyl.Has akylly.Has asuda.

Gysgaldylan iş wagtyndan lezzet alyň,pes gaz zyňyndylary, ähli howa şertlerinde has ygtybarlylyk we iň ýokary rahatlykUmuman has akylly işlemek üçin.

48V litiý ulgamy
Greenaşyl.Has akylly.Has asuda.

Gysgaldylan iş wagtyndan lezzet alyň,pes gaz zyňyndylary, ähli howa şertlerinde has ygtybarlylyk we iň ýokary rahatlykUmuman has akylly işlemek üçin.

ähli elektriklitiý ulgamy

Truckük awtoulagynyň alternatiwasyndan ýa-da gün panelinden energiýa alýar we litiý batareýalarynda saklaýar.Soňra bu energiýa, ýatylýan otag üçin sowatmak, ýylatmak we elektrikleşdirmek üçin güýje öwrülýär.

ähli elektriklitiý ulgamy

Truckük awtoulagynyň alternatiwasyndan ýa-da gün panelinden energiýa alýar we litiý batareýalarynda saklaýar.Soňra bu energiýa, ýatylýan otag üçin sowatmak, ýylatmak we elektrikleşdirmek üçin güýje öwrülýär.

Sazlap bolýar
çözgüt
sazlap bolýar
Allhli elektrikli APU I.

Bu esasy ähli elektrik ulgamy asuda we zyňyndysyz işleýär.Güýçli kondisioner, batareýanyň has ýokary ömri, traktoryň işlemegi we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak bilen uzak iş wagtyny üpjün edýär.

 • Üýtgeýän tizlikli HVAC

 • LiFePO4 batareýasy

 • Alternator

 • DC-DC öwrüji

Uckük awtoulagynyň ähli elektrikli APU II

Inwertor integrirlenen ulgam, myhmanhana ýükleri üçin ýokary hilli, 120 woltlyk AC güýjüni hödürleýär we ýük awtoulag duralgalarynda, hyzmat ediş ýerlerinde ýa-da öýde daşarky çeşmeden kenar güýji bar bolan ulgamy birikdirmäge mümkinçilik berýär.

 • Üýtgeýän tizlikli HVAC

 • LiFePO4 batareýasy

 • Alternator

 • DC-DC öwrüji

 • Hemme inwertor

 • Gün paneli (islege görä)

Allhli elektrikli APU I.

Bu esasy ähli elektrik ulgamy asuda we zyňyndysyz işleýär.Güýçli kondisioner, batareýanyň has ýokary ömri, traktoryň işlemegi we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak bilen uzak iş wagtyny üpjün edýär.

 • 1. Üýtgeýän tizlikli HVAC

 • 2. LiFePO4 batareýasy

 • 3. Alternator

 • 4. DC-DC öwrüji

Uckük awtoulagynyň ähli elektrikli APU II

Inwertor integrirlenen ulgam, myhmanhana ýükleri üçin ýokary hilli, 120 woltlyk AC güýjüni hödürleýär we ýük awtoulag duralgalarynda, hyzmat ediş ýerlerinde ýa-da öýde daşarky çeşmeden kenar güýji bar bolan ulgamy birikdirmäge mümkinçilik berýär.

 • 1. Üýtgeýän tizlikli HVAC

 • 2. LiFePO4 batareýasy

 • 3. Alternator

 • 4. DC-DC öwrüji

 • 5. Hemme zat inwertor

 • 6. Gün paneli (islege görä)

ISO12405-2
kepilnamalar

Çalt gurnama
ýaly çalt2 sagat

çalt gurnamak

MiFi
+

4G modul
+

WiFi nokady

çalt gurnamak

Az

1,2 sagat

çalt zarýad

12,000 BTU / sag
Kondisioner

> 15 EER
Efficiencyokary netijelilik

INTELLIGENTDolandyryş
akylly dolandyryş

Energiýa ulgamlaryňyzy islän wagtyňyz barlamak we düzmek aňsat.Jübi telefonyňyzdan ýa-da planşetiňizden öndürilen gün energiýasy, batareýalaryňyzyň zarýady we sarp edilişi ýaly elektrik enjamlaryny uzakdan gözegçilikde saklaň ýa-da işlediň.

Birnäçe zarýad beriş usullaryÇalt we täsirli

LiFePO4 litiý batareýasy ýolda alternatiwden zarýad alyp biler.Gün paneli we kenar güýji hem gabat gelýär.

Näme bilen işlemeli

RoyPow AlI-Electric APU, ýatylýan taksi myhmanhanasynyň ýüklerini işletmek üçin ygtybarly we ygtybarly DC / AC güýji bilen üpjün edýär - hereketlendirijiniň uzaldylmagynyň zerurlygy bolmazdan ýa-da elektrik ýetmezçiliginiň aladasyny etmezden HVAC-ny goşmak bilen.

Bize goşul

Täzeçillik energiýa çözgütlerini tapyň
wedurnukly ösüşiň geljegini düzmäge kömek ediň.

Habarlar we bloglar

 • sns-11
 • sns-21
 • sns-31
 • sns-41
 • sns-51

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan