Kepillik döwri

 • Batareýa üçin, satyn alnan senesinden başlap, kepillik hyzmaty üçin bäş ýyl berilýär.

 • Zarýad beriji enjamlar, kabeller we ş.m. satyn alnan senesinden başlap, kepillik hyzmaty üçin bir ýyl berilýär.

 • Kepillik möhleti ýurt boýunça üýtgäp biler we ýerli kanunlara we düzgünlere tabyn bolup biler.

Kepillik beýany

Müşderilere edilýän hyzmat üçin distribýutorlar jogapkär, mugt bölekler we tehniki goldaw ROYPOW tarapyndan distribýutorymyza berilýär

- ROYPOW aşakdaky şertlerde kepillik berýär:
 • Haryt görkezilen kepillik möhletinde;

 • Önüm adatça adam tarapyndan döredilen hil meselesi bolmazdan ulanylýar;

 • Rugsat berilmedik sökmek, tehniki hyzmat we ş.m.

 • Önümiň seriýa belgisi, zawod belgisi we beýleki bellikler ýyrtylmaýar we üýtgedilmeýär.

Kepillikden aýrylmalar

1. Önümler kepillik möhletini satyn almazdan kepillik möhletinden ýokary;

2. Adam süteminden dörän zyýan, şol sanda deformasiýa, täsir, düşmek we deşmek sebäpli ýüze çykan çaknyşyk;

3. ROYPOW-yň rugsady bolmazdan batareýany söküň;

4. temperatureokary temperatura, çyglylyk, tozan, poslaýjy we partlaýjy maddalar we ş.m. agyr şertlerde işlemezlik ýa-da ýykylmazlyk;

5. Gysga utgaşmanyň netijesinde dörän zeper;

6. Önüm gollanmasyna laýyk gelmeýän kwalifikasiýa zarýad beriji tarapyndan ýetirilen zyýan;

7. fireangyn, ýer titremesi, suw joşmasy, tupan we ş.m. ýaly güýçli ýeňip bolmaýan zyýan;

8. Önüm gollanmasyna laýyk gelmeýän nädogry gurnama sebäpli dörän zyýan;

9. ROYPOW söwda belligi / seriýa belgisi bolmadyk önüm.

Talap etmegiň tertibi

 • 1. Güman edilýän kemçilikli enjamy barlamak üçin öz dileriňize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • 2. Enjamyňyzyň kepillik kartoçkasy, önüm satyn alyş-faktura we beýleki degişli resminamalar bilen näsazlygy ýüze çykanda ýeterlik maglumat bermek üçin dileriň gollanmasyna eýeriň.

 • 3. Enjamyňyzyň näsazlygy tassyklanandan soň, satyjyňyzdan kepillik talapnamasyny ROYPOW ýa-da berlen ähli maglumatlar bilen ygtyýarly hyzmat hyzmatdaşyna ibermeli.

 • 4. Şol bir wagtyň özünde, kömek üçin ROYPOW bilen habarlaşyp bilersiňiz:

Düzediş

ROYPOW, ROYPOW ýa-da ýerli ygtyýarly hyzmat hyzmatdaşy tarapyndan ykrar edilen kepillik döwründe bir enjam kemçilikli bolsa, enjam müşderi üçin hyzmat bermäge borçly bolsa, enjam aşakdaky görnüşimize tabyn bolar:

  • ROYPOW hyzmat merkezi tarapyndan abatlandy, ýa-da

  • ýerinde abatlandy, ýa-da

 • modeline we hyzmat möhletine görä ekwiwalent aýratynlyklary bolan çalyşýan enjam üçin çalşyldy.

Üçünji ýagdaýda, ROYPOW RMA tassyklanandan soň çalyşýan enjamy iberer.Çalyşan enjam öňki enjamyň galan kepillik möhletini miras alar.Bu ýagdaýda, kepillik hukugyňyz ROYPOW hyzmat bazasynda ýazylandygy sebäpli täze kepillik kartasyny almarsyňyz.

Adaty kepillik esasynda ROYPOW kepilliginiň giňeltmesini satyn almak isleseňiz, jikme-jik maglumat almak üçin ROYPOW bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Bellik:

Bu kepillik beýany diňe Hytaýyň materikleriniň daşyndaky ýerlere degişlidir.ROYPOW-yň bu kepillik beýanynda iň soňky düşündiriş hukugyny saklaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

 • ROYPOW twitter
 • ROYPOW instagram
 • ROYPOW youtube
 • ROYPOW baglanyşdyryldy
 • ROYPOW facebook

Habarnamamyza ýazylyň

Iň täze ROYPOW-yň ösüşini, täzelenýän energiýa çözgütleri baradaky düşünjelerini we çärelerini alyň.

xunpan